URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydział Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FPp.1611.19.2022

 

TYTUŁ KARTY/ NAZWA PROCEDURY :  ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

OGÓLNY OPIS :

 

 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

1)     samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.

2)     samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

3)     ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

4)     ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

5)     przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

6)     przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

7)     autobusy.

 1. Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

1)     właściciel środka transportowego - zarówno osoba fizyczna jak i prawna.

2)     jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany.

3)     posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

 1. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
 2. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został:

1)     zarejestrowany - w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej nierejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

2)     nabyty - w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego na terytorium RP.

3)     został ponownie dopuszczony do ruchu, po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu - w przypadku środka transportowego zarejestrowanego, który był czasowo wycofany   z ruchu.

 1. Podatnicy są obowiązani do składania, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu -   w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 2. Deklarację na podatek od środków transportowych należy składać w urzędzie miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika.
 3. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne deklarację na podatek od środków transportowych należy składać do urzędu gminy (miasta), właściwego ze względu na lokalizację zakładu lub jednostki posiadającej środki transportowe podlegające opodatkowaniu.
 4. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność, ww. deklarację należy złożyć do urzędu właściwego dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Do składania deklaracji obowiązani są wszyscy współwłaściciele środka transportowego.
 5. Niezłożenie deklaracji lub złożenie deklaracji po terminie może spowodować pociągnięcie podatnika do odpowiedzialności karno - skarbowej.
 6. Stawki podatku uchwala Rada Miasta Piekary Śląskie w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne i dla niektórych rodzajów pojazdów, dolne granice stawek podatku).  
 7. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

1)     pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2)     środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

3)     pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:  

 1. Wypełniony formularz deklaracji.
 2. Wypełniony formularz załącznika do deklaracji.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia  opłaty skarbowej.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP -  opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP .
  2. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 1 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 315. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

OPŁATY :    

 1. Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe urzędu: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.  

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :  

 1. W terminie do miesiąca od złożenia kompletnej deklaracji dokonywany jest wymiar podatku na koncie podatkowym podatnika. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Podatek   wpłaca   się   bez   wezwania  w  dwóch   ratach  proporcjonalnie  do  czasu  trwania obowiązku   podatkowego,  w   terminach  do  dnia  15  lutego  i  15  września  każdego   roku,  

na indywidualny rachunek wskazany przez organ podatkowy lub na rachunek urzędu: 08 1020 2312 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem lub bezpośrednio w kasie urzędu: ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 1. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek  za  ten  rok  płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:
  1. w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata.
  2. do 15 września danego roku - II rata.

       Jeżeli  obowiązek   podatkowy  powstał   od  1  września,   podatek  płatny  jest  jednorazowo,             

      w  terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 1. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego wydawana jest, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania podatkowego, w sytuacjach gdy :
  1. podatnik w całości lub w części nie zapłacił podatku.
  2. podatnik, mimo obowiązku, nie złożył deklaracji.
  3. wysokość zobowiązania podatkowego jest inna, niż ta, którą wykazał podatnik w deklaracji.

       Decyzja dostarczana jest podatnikowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 1 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 315. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
 2. Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie są udzielane telefonicznie. Telefonicznie są udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w sprawie.

TRYB ODWOŁAWCZY:  

 1. Podatek płatny jest bez wezwania, na podstawie złożonej przez podatnika deklaracji, co oznacza - że w tym postępowaniu nie jest wydawane rozstrzygnięcie, od którego przysługiwałoby Podatnikowi odwołanie - za wyjątkiem szczególnych okoliczności, opisanych powyżej, w których wydawana jest decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego.
 2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP .
  2. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. bezpośrednio w siedzibie urzędu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkańców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania    w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego  w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  2. pisemnie pocztą tradycyjną.
  3. pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  4. ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu - skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84, poniedziałek 13:00 - 17:00. Numer telefonu:  (32) 39 39 358.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz.1452 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.).
 3.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2436).

INFORMACJE DODATKOWE :

 1. Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.
 2. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz. Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie Ordynacja podatkowa w art. 70, 70a i art. 71.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.       Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.       W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a.       drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b.       pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

a.         opodatkowania nieruchomości: zgodnie z postanowieniami rozdz. 2 ustawy z dnia 12.01.1991r.  o podatkach i opłatach lokalnych, rozdz. 2 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

b.         opodatkowania środków transportowych: zgodnie z postanowieniami rozdz. 3 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

c.         udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: zgodnie z postanowieniami działu III rozdz. 7a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

d.         wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych: zgodnie z postanowieniami działu VIIIa ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

e.         stwierdzenia nadpłaty podatku: zgodnie z postanowieniami działu III rozdział 9 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO

f.          zwrot opłaty skarbowej: zgodnie z postanowieniami art. 9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej oraz działu III rozdz. 9 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c    i e RODO;

g.         windykacji należności budżetu Gminy: zgodnie z postanowieniami działu I rozdz. 1, art. 26 oraz rozdz. 5 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

Ponadto informujemy, iż dane osobowe w postaci numeru telefonu i adresu e-mail będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym polegającego na zapewnieniu sprawnego kontaktu umożliwiającego procedowanie złożonego przez Panią/Pana wniosku w sposób celowy, oszczędny i terminowy,  w zw. z postanowieniami art. 44 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO"

4.       Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, LTC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pabianickiej 159/161, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane dot. imienia, nazwiska, rodzaju ulgi podatkowej i kwoty ewentualnego umorzenia podatku będą publikowane w BIP Urzędu, na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tych celów dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres:

a.       pkt 3 a-c, e-f: 10 lat;

b.       pkt 3 d i g: 5 lat.

Okresy przechowywania mogą ulec zmianie ze względu na zmiany w przepisach prawa.

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania  w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

7.       Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych wiąże się  z zastosowaniem art. 54 ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy.

10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.

FORMULARZE : DT – 1, DT – 1A