URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydział Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FP.1611.26.2022

 

TYTUŁ KARTY/ NAZWA PROCEDURY :

 STWIERDZENIE NADPŁATY PODATKU

 

OGÓLNY OPIS :

  1. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku może złożyć podatnik, u którego powstała nadpłata lub który kwestionuje zasadność lub wysokość podatku pobranego przez płatnika.
  2. Za nadpłatę uważa się:
    1. kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.
    2. kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej.
    3. kwotę zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków (obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu) określono to zobowiązanie nienależnie lub w wysokości większej niż należnej.
    4. zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.
    5. na równi z nadpłatą traktuje się także część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę w przypadku jeżeli wpłata dotyczyła zaległości podatkowej.
  3. Nadpłata podlega zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych. Jeśli takich zaległości nie ma, urząd zalicza nadpłatę na bieżące zobowiązania podatkowe, po uprzednim wydaniu w tej sprawie postanowienia, na które podatnik może złożyć zażalenie. Jeżeli podatnik nie ma zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych, nadpłata podlega zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:  

1.      Wypełniony formularz wniosku .

2.      Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

  1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
    1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP .
    2. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
    3. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
  2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

OPŁATY : 

  1. Wniosek jest wolny od opłat.
  2. Opłata  skarbowa  za  złożenie  dokumentu  stwierdzającego  udzielenie  pełnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
    Z opłaty zwolnione   pełnomocnictwa  udzielane: małżonkowi,  wstępnemu,  zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
  3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe urzędu: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :  

  1.  W terminie do miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest odpowiednio: Decyzja stwierdzająca nadpłatę podatku lub Decyzja o odmowie stwierdzenia nadpłaty podatku .
  2. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
  3. Dokument może być odebrany przez wnioskodawcę:
    1. poprzez pocztę tradycyjną.
    2. osobiście w siedzibie urzędu - Referat Podatkowy ul .Bytomska 84, pokój nr 1 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 315. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
  4. O formie odbioru decyduje wnioskodawca w formularzu wniosku.
  5. Zwrot nadpłaty następuje w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji w sposób wybrany przez wnioskodawcę w formularzu wniosku:
    1. w gotówce.
    2. na rachunek bankowy.
    3. przekazem pocztowym (po potrąceniu kosztów zwrotu).

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

  1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 496. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
  2. Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie są udzielane telefonicznie. Telefonicznie są udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w sprawie.

TRYB ODWOŁAWCZY:  

  1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
    1. przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP .
    2. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
    3. bezpośrednio w siedzibie urzędu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkańców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
  2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania    w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
  3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI :

  1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
    1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego  w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
    2. pisemnie pocztą tradycyjną.
    3. pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
    4. ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu – skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84, poniedziałek 13:00 - 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358.
  2.  Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.).  

INFORMACJE DODATKOWE :

  1. Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.
  2. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz. Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie Ordynacja podatkowa w art. 70, 70a i art. 71.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.       Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.       W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a.       drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b.       pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

a.         opodatkowania nieruchomości: zgodnie z postanowieniami rozdz. 2 ustawy z dnia 12.01.1991r.  o podatkach i opłatach lokalnych, rozdz. 2 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

b.         opodatkowania środków transportowych: zgodnie z postanowieniami rozdz. 3 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

c.         udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: zgodnie z postanowieniami działu III rozdz. 7a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

d.         wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych: zgodnie z postanowieniami działu VIIIa ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

e.         stwierdzenia nadpłaty podatku: zgodnie z postanowieniami działu III rozdział 9 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO

f.          zwrot opłaty skarbowej: zgodnie z postanowieniami art. 9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej oraz działu III rozdz. 9 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c    i e RODO;

g.         windykacji należności budżetu Gminy: zgodnie z postanowieniami działu I rozdz. 1, art. 26 oraz rozdz. 5 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

4.       Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, LTC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pabianickiej 159/161, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane dot. imienia, nazwiska, rodzaju ulgi podatkowej i kwoty ewentualnego umorzenia podatku będą publikowane w BIP Urzędu, na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tych celów dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres:

a.       pkt 3 a-c, e-f: 10 lat;

b.       pkt 3 d i g: 5 lat.

Okresy przechowywania mogą ulec zmianie ze względu na zmiany w przepisach prawa.

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

7.       Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych wiąże się  z zastosowaniem art. 54 ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy.

10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.