URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydział Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FP.1611.1.2021

 

TYTUŁ KARTY/ NAZWA PROCEDURY :

ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

 

OGÓLNY OPIS :

 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1)     grunty.

2)     budynki lub ich części.

3)     budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:

1)     użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2)     pod warunkiem wzajemności – nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.

3)     grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych.

4)     grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi.

5)     nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich.

6)     grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

 1. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne będące:

1)     właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych.

2)     posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych.

3)     użytkownikami wieczystymi gruntów.

4)     posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a.      wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości

b.      jest bez tytułu prawnego.

 1. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży  solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.
  Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa powyżej, nie stosuje się przy współwłasności  w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z  gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek  podatkowy  ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. Jeżeli  wyodrębniono  własność  lokali,  wtedy  obowiązek  podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości  od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.
 2. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 4. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
 5. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
 6. Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu sporządzone na formularzu  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.
 7. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miasta.
 8. Stawki podatku uchwala Rada Miasta Piekary Śląskie w granicach określonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa wyznacza górne stawki). Rada Miasta może różnicować stawki dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności:

1)     lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

2)     lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków.

3)     rodzaj prowadzonej działalności.

 1. Zwolnienia od podatku od nieruchomości reguluje art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  
 2. Rada Miasta w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości niż określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
 3. Decyzje wymiarowe na kolejny rok są wydawane na początku roku i dostarczane podatnikowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 4. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Podatek do kwoty 100 zł płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Osoby fizyczne, dla których wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekroczy określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru nie będą otrzymywały decyzji podatkowych.   

WYMAGANE DOKUMENTY:   

1.  Wypełniony formularz informacji

2.  Dokument potwierdzający tytuł prawny, np.: akt notarialny, umowa dzierżawy, wypis z ksiąg wieczystych, testament, postanowienie o nabyciu spadku, wypis z rejestru gruntów, itp.

3.  Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile podatnik posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.  

OPŁATY :  

 1.  Złożenie informacji w sprawie podatku wraz z załącznikami - jest wolne od opłat.
 2. Opłata  skarbowa  za  złożenie  dokumentu  stwierdzającego  udzielenie  pełnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
  Z  opłaty  zwolnione   pełnomocnictwa  udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe urzędu: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566, przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :  

 1. W terminie do miesiąca od złożenia kompletnej informacji wydawana jest decyzja ustalająca wysokość podatku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Dokument może być odebrany przez podatnika:
  1. drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  2. poprzez pocztę tradycyjną
  3. osobiście w siedzibie urzędu: Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 334 i (32) 39 39 313. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.                                                            

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
 2. Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie są udzielane telefonicznie. Telefonicznie są udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w sprawie.

 TRYB ODWOŁAWCZY:  

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl, o ile odwołujący posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3.  bezpośrednio w siedzibie urzędu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkańców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.  
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego  w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl.
  2. pisemnie pocztą tradycyjną.
  3. pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  4. ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu – skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84, poniedziałek 13:00 - 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2019 r., poz.1170 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.).

INFORMACJE DODATKOWE :

1. Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.

2. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za 

    okres 5  lat  wstecz. Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w Ordynacja podatkowa w art. 70, 70a i art. 71.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.       Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.       W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a.       drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b.       pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

a.         opodatkowania nieruchomości: zgodnie z postanowieniami rozdz. 2 ustawy z dnia 12.01.1991r.  o podatkach i opłatach lokalnych, rozdz. 2 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy  z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e Ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych (RODO);

b.         opodatkowania środków transportowych: zgodnie z postanowieniami rozdz. 3 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

c.         udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: zgodnie z postanowieniami działu III rozdz. 7a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

d.         wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych: zgodnie z postanowieniami działu VIIIa ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

e.         stwierdzenia nadpłaty podatku: zgodnie z postanowieniami działu III rozdział 9 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO

f.          zwrot opłaty skarbowej: zgodnie z postanowieniami art. 9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej oraz działu III rozdz. 9 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c    i e RODO;

g.         windykacji należności budżetu Gminy: zgodnie z postanowieniami działu I rozdz. 1, art. 26 oraz rozdz. 5 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

4.       Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, LTC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pabianickiej 159/161, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane dot. imienia, nazwiska, rodzaju ulgi podatkowej i kwoty ewentualnego umorzenia podatku będą publikowane w BIP Urzędu, na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tych celów dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres:

a.       pkt 3 a-c, e-f: 10 lat;

b.       pkt 3 d i g: 5 lat.

Okresy przechowywania mogą ulec zmianie ze względu na zmiany w przepisach prawa.

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania  w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

7.       Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych wiąże się z zastosowaniem art. 54 ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy.

10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.

 

FORMULARZE : IN – 1 , ZIN – 1, ZIN – 2, ZIN – 3