URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydział Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FP.1611.4.2021

 

TYTUŁ KARTY/ NAZWA PROCEDURY :

ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE

 

OGÓLNY OPIS :

 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1)     grunty.

2)     budynki lub ich części.

3)     budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:

1)     użytki rolne lub lasy,  z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2)     pod warunkiem wzajemności – nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.

3)     grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych.

4)     grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi.

5)     nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich.

6)     grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

 1. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej będące:

1)     właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych.

2)     posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych.

3)     użytkownikami wieczystymi gruntów.

4)     posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a.      wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości

b.      jest bez tytułu prawnego.

 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,    w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek.
 3. Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy w terminie do dnia 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 4. Deklarację na podatek od nieruchomości należy składać w urzędzie miasta właściwym ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
 5. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miasta.
 6. Niezłożenie deklaracji lub złożenie deklaracji po terminie może spowodować pociągnięcie podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej.
 7. Stawki podatku uchwala Rada Miasta Piekary Śląskie w granicach określonych przepisami ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa wyznacza górne stawki). Rada Miasta może różnicować stawki dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności:

1)     lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu.

2)     lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków.

3)     rodzaj prowadzonej działalności.

 1. Zwolnienia od podatku od nieruchomości reguluje art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne przepisy.
 3. Zwolnienia z podatku od nieruchomości przyznane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych regulują przepisy ustawy z dnia 2.10.2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
 4. Zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych, nabytych odpowiednio na własność lub w trwały zarząd:

1)     Skarbu Państwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

2)     właściwych jednostek samorządu terytorialnego

           regulują przepisy ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn:Dz. U. z 2020 r. poz.1363 ze zm.)

 1. Rada Miasta w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości niż określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:  

 1. Wypełniony formularz Deklaracji na podatek od nieruchomości DN – 1
 2. Wypełniony formularz załącznika do deklaracji Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1
 3. Wypełniony formularz załącznika do deklaracji Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 (w przypadku korzystania ze zwolnień wynikających   z ustawy bądź uchwał Rady Miasta).
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia  opłaty skarbowej.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile podatnik posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy ul .Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.  
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.  

OPŁATY :    

 1. Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
 2. Opłata  skarbowa  za  złożenie  dokumentu stwierdzającego  udzielenie  pełnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
  Z  opłaty  zwolnione   pełnomocnictwa  udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
  rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe urzędu: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :  

 1. W terminie do miesiąca od złożenia kompletnej deklaracji dokonywany jest wymiar podatku na koncie podatkowym Podatnika. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Podatek w wysokości obliczonej w deklaracji wpłaca się bez wezwania na indywidualny rachunek wskazany przez organ podatkowy lub na rachunek urzędu (aktualny numer konta dostępny na stronie: www.bip.piekry.pl), w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
 3. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego wydawana jest - po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania podatkowego - w wyjątkowych sytuacjach:
  1. podatnik w całości lub w części nie zapłacił podatku.
  2. podatnik, mimo obowiązku, nie złożył deklaracji.
  3. wysokość zobowiązania podatkowego jest inna, niż ta, którą wykazał podatnik w deklaracji.

     Decyzja dostarczana jest podatnikowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 1 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 496. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
 2. Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie są udzielane telefonicznie. Telefonicznie są udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w sprawie.

TRYB ODWOŁAWCZY:  

 1.  Podatek płatny jest bez wezwania, na podstawie złożonej przez podatnika deklaracji, co oznacza - że w tym postępowaniu nie jest wydawane rozstrzygnięcie, od którego przysługiwałoby podatnikowi odwołanie - za wyjątkiem szczególnych okoliczności, opisanych powyżej, w których wydawana jest decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego.
 2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem  Prezydenta Miasta. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

1)     przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl, o ile odwołujący posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.

2)     przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3)     bezpośrednio w siedzibie urzędu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkańców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania    w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.  

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego  w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl.
  2. pisemnie pocztą tradycyjną.
  3. pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  4. ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu – skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84, poniedziałek 13:00 - 17:00. Numer telefonu:  (32) 39 39 358.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz.1170 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.).

INFORMACJE DODATKOWE :

 1. Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.
 2. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz. Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie Ordynacja podatkowa  w art. 70, 70a i art. 71.  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.       Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.       W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a.       drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b.       pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

a.         opodatkowania nieruchomości: zgodnie z postanowieniami rozdz. 2 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rozdz. 2 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

b.         opodatkowania środków transportowych: zgodnie z postanowieniami rozdz. 3 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

c.         udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: zgodnie z postanowieniami działu III rozdz. 7a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

d.         wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych: zgodnie z postanowieniami działu VIIIa ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

e.         stwierdzenia nadpłaty podatku: zgodnie z postanowieniami działu III rozdział 9 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO

f.          zwrot opłaty skarbowej: zgodnie z postanowieniami  art. 9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej oraz działu III rozdz. 9 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

g.         windykacji należności budżetu Gminy: zgodnie z postanowieniami działu I rozdz. 1, art. 26 oraz rozdz. 5 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

4.       Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, LTC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pabianickiej 159/161, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane dot. imienia, nazwiska, rodzaju ulgi podatkowej i kwoty ewentualnego umorzenia podatku będą publikowane w BIP Urzędu, na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tych celów dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres:

a.       pkt 3 a-c, e-f: 10 lat;

b.       pkt 3 d i g: 5 lat.

Okresy przechowywania mogą ulec zmianie ze względu na zmiany w przepisach prawa.

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

7.       Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych wiąże się z zastosowaniem art. 54 ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy.

10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.

 

FORMULARZE : DN – 1, ZDN – 1,  ZDN – 2