S P R A W O Z D A N I E

 

z przebiegu konsultacji projektu zmiany Uchwaly Nr XXIII/330/12 Rady Miasta Piekary Slaskie  z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjecia „Programu wspólpracy Miasta Piekary Slaskie  z organizacjami pozarzadowymi w roku