Zarzadzenie w sprawie: wyboru podmiotu realizujacego w 2012 roku zadanie publiczne w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym pn. „Poradnictwo obywatelskie dla osób wykluczonych spolecznie”