Nazwa rejestru:

  • Rejestr uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy.

Podstawa prawna prowadzenia rejestru:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

Opis rejestru:

  • Rejestr zawiera wykaz uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych Rady Miasta Piekary Śląskie.

Miejsce prowadzenia rejestru:

  • Urząd Miasta Piekary Śląskie, Biuro Rady Miasta (p. 203), ul. Bytomska 84, Piekary Śląskie.

Telefony kontaktowe:

  • (32) 39-39-384,
  • (32) 77-61-467,
  • (32) 39-39-386.