Nazwa rejestru:

  • Rejestr radnych.

Podstawa prawna prowadzenia rejestru:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.),
  • Zarządzenie Nr ORo.0050.28.2011 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia uzupełnionego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Urzędu Miasta Piekary Śląskie,
  • Zarządzenie Nr ORo.0151-452/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich.

Opis rejestru:

  • Rejestr zawiera wykaz radnych Miasta Piekary Śląskie.

Miejsce prowadzenia rejestru:

  • Urząd Miasta Piekary Śląskie, Biuro Rady Miasta (p. 203), ul. Bytomska 84, Piekary Śląskie.

Telefony kontaktowe:

  • (32) 39-39-384,
  • (32) 77-61-467,
  • (32) 39-39-386.