Wybory uzupełniające do Senatu RP w dniu 20 czerwca 2010 r.

obejmują w województwie śląskim, w okręgu wyborczym nr 30 obszar powiatu: bieruńsko-lędzińskiego oraz miast na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Tychy.

Głosowanie, zaświadczenia

W wyborach uzupełniających do Senatu RP można głosować tylko osobiście i tylko jeden raz ( art.2 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP).

Wyborca głosuje w obwodzie miejsca stałego zameldowania.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano numer Pesel wyborcy.

Zaświadczenie można pobrać w Biurze Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul.Bytomska 84 pokój 8 na parterze do dnia 18 czerwca 2010 r. do godz. 14.00.

Zaświadczenie to jest ważne tylko w obwodach głosowania na terenie okręgu wyborczego nr 30 do Senatu opisanego wyżej.

Pobranie zaświadczenia powoduje wykreślenie ze spisu wyborców w swoim obwodzie głosowania.