Zarządzenie Nr ORo.0050.6.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi - Organizacja działań na rzecz dożywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert