Zarządzenie Nr ORo.0050.787.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie, której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: ""Remonty kanalizacji deszczowej na terenie Piekar Śląskich w roku 2020."