Zamknij okno Drukuj dokument

GP.1611.41.2019 - Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego

 URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.41.2019

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

OGÓLNY OPIS:

1. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935).

2. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz wniosku.

2. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem projektanta o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnym na dzień opracowania projektu.

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana w sytuacji obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym zamierzeniem budowlanym.

5. Specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego Ministra w przypadku projektów budowlanych zawierających nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach oraz w przypadku kiedy wykonanie lub użytkowanie obiektów budowlanych będzie stwarzało poważne zagrożenie dla użytkowników.

6. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

7. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

b. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

c. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00. Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z Pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

4. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

OPŁATY:

1. Kwota opłaty: 47 PLN.

2. Termin wniesienia opłaty: obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

4. Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:

a. w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

b. w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

c. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

5. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie :

PKO Bank Polski SA Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

Kasa Urzędu Miasta: ul. Bytomska 84, pokój nr 1 – parter, numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 16.30, wtorek- czwartek 7.30 – 15.00, piątek7.30 – 13.30.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a. poprzez pocztę tradycyjną,

b. osobiście w siedzibie urzędu.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, pokój nr 214 - II piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 360, 39-39-336. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia,

za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez

skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym

albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

bezpośednio w siedzibie urzęu w godzinach jego pracy.

3. O zachowaniu terminu decyduje data złżnia odwołnia w Urzęzie lub data jego nadania

w polskiej placóce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada

2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r. , poz. 2188 z póź.zm.).

4. Wniesienie odwołnia jest wolne od opłt.

SKARGI I WNIOSKI:

1. Skargi i wnioski zwiąane z pracąurzęu moża skłdaćna jeden z poniżzych sposobó:

a) pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostęnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkękontaktowąPeUp. - opatrują dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

b) pisemnie pocztątradycyjną(dla celó dowodowych zaleca sięprzesłnie listem poleconym),

c) bezpośednio w urzęzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie Informowania Mieszkańó ul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzęowania: poniedziałk 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piąek 7:30 - 14:00,

d) Ustnie bezpośednio u wyznaczonego pracownika urzęu.

2. Skargi i wnioski sąwolne od opłt.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważiona osoba w każy poniedziałk od 13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186

z póź. zm).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postęowania administracyjnego (tekst jednolity

Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z póź.zm).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłcie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.1000).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W zwiąku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie sięz poniżzymi informacjami:

1. Administratorem danych osobowych, któe został nam przez Pana/Paniąprzekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śąkie z siedzibąprzy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śąkie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktowaćsięz Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a) drogąmailowąna adres dane.osobowe@piekary.pl

b) pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżj.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie bęzie wpłwał na wskazane sposoby kontaktu.

3. Pani/Pana dane bęąprzetwarzane w celu wydania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c RODO.

4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosują mechanizmy minimalizująe liczbęprzekazywanych danych oraz ograniczają możiwośćprzekazywania danych o charakterze wrażiwym, Pani/Pana dane mogąbyćujawniane podmiotom i osobom upoważionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotom przetwarzająym:

1. LTC Sp. z o.o. z siedzibąprzy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łóź któej powierzono dane w zwiąku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentó w Urzęzie Miasta Piekary Śląskie,

2. HyperView Sp. zo. o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, któej powierzono dane w zwiąku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu wnioskó administracyjnych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiąym informacjępubliczną dane bęąpublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzęu Miasta Piekary Śąkie oraz na stronie internetowej www.piekary.pl

5. Pani/Pana dane osobowe bęąprzechowywane jedynie w okresie niezbęnym do realizacji celu, o któym mowa w ust. 3 i zgodnie z ustawąz dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, nie króej niżdo końa istnienia obiektu budowlanego. Okres ten moż ulec zmianie w zwiąku ze zmianąprzepisó prawa.

6. Przysłguje Pani/Panu prawo dostęu do treśi swoich danych oraz prawo do żąania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane sąniezgodne ze stanem faktycznym, usunięia, jeżli dane nie sąniezbęne do wywiąania sięz obowiąku wynikająego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania włdzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należ skontaktowaćsięz administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięia Pani/Pana danych osobowych.

8. Przysłguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzęu Ochrony Danych Osobowych, jeśi uzna Pani/Pan, iżprzepisy RODO został naruszone.

9. Podanie przez PaniąPana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji wniosku.

10. Pani/Pana dane osobowe nie bęąwykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o któym mowa w art. 22 RODO.

FORMULARZE:

1. wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego

2. oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomośią na cele budowlane (B-3)

3. informacje uzupełniająe do wniosku o pozowanie na budowę lub rozbiókę zgłszenia budowy

lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)

Załączniki

wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego (861.5kB)    
wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego (278.6kB)    
OSWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA (B-3) (530.9kB)    
OSWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA (B-3) (14.4MB)    
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (B-4) (434.2kB)    
Karta Usługi (301.1kB)    
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (B-4) (14.4MB)    

Metadane

Źródło informacji:Blandyna Gorol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blandyna Gorol
Data wprowadzenia:2019-10-10 10:47:51
Opublikował:Blandyna Gorol
Data publikacji:2019-10-10 10:59:49
Ostatnia zmiana:2019-10-17 15:17:17
Ilość wyświetleń:296