Zamknij okno Drukuj dokument

GP.1611.39.2019 - Zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozowlenia na budowę

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Gospodarki Przestrzennej

Nr karty : GP.1611.39.2019

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę

 

OGÓLNY OPIS:

 

1.   Dotyczy wniosków zgłoszenia budowy oraz wykonywania robót budowlanych określonych w art.   

      30 ust 1 ustawy Prawo budowlane.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Wypełniony formularz zgłoszenia.

2.     Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3.     W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć  w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

4.      W przypadku zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7,0m3 - przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłączy energetycznych wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych cieplnych i telekomunikacyjnych należy złożyć:

a.     projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawienia budowlane,

b.     projekt zagospodarowania działki lub terenu  w przypadku budowy ww. instalacji gazowej  powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 Do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.     Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

6.   Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w ust. 1,

      może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:       

1.     Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.     przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

b.     przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

c.     złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00. Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

2.     Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

3.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

4.     W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

OPŁATY:

1.     Zgłoszenie jest wolne od opłat.

2.     Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 

Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie :

PKO Bank Polski SA  Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

Kasa Urzędu Miasta: ul. Bytomska 84, pokój nr 1 – parter, numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 16.30, wtorek- czwartek   7.30 – 15.00, piątek7.30 – 13.30.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     Do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

2.     W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

3.     W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym terminie, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
Nałożenie obowiązku, o którym mowa powyżej, przerywa bieg terminu 21 dni na wniesienie przez organ sprzeciwu.

4.     Organ wnosi sprzeciw również w przypadku jeżeli:

a.     zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem     uzyskania pozwolenia na budowę,

b.     budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy,

c.     zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym   taki           obiekt istnieje.

5.     Organ przyjmujący zgłoszenie, może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych lub określonego obiektu objętego obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

a.     zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia,

b.     pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

c.     pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

d.     wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów             sąsiednich.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.     Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.     Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Wydział Gospodarki Przestrzennej,  ul.Bytomska 92, pokój nr 214 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 336,  (32) 39 39 360. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia,   

    za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  1. przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne,  poprzez      

       skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym

             albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

  1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  2. bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania 

    w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada   

    2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r. , poz. 2188 z późn.zm.).

4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.     pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUp. - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,  

b.     pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

c.     bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Punkcie  Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 92 – parter, ul. Bytomska 84 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

d.     ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

2.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta  lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek  od 13:00 - 17:00; numer telefonu:  (32) 39 39 358.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.,poz. 1186

     z późn.zm)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

    Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.1000).     

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.  Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.  W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)  drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)  pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 30, art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO.

4.  Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotom przetwarzającym:

·       LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

·       HyperView Sp. zo. o. ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu wniosków administracyjnych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz na stronie internetowej www.piekary.pl

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych wieczyście, co wynika z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa.

6.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.  Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji wniosku.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

                                              

 

FORMULARZE:

1.     wniosek zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania decyzji o pozwolenia na budowę

2.     oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

3.     informacje uzupełniające do wniosku o pozowanie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy

      lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie

      do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)

 

Załączniki

Karta Usługi (305.8kB)    
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (B-4) (434.9kB)    
OSWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA (B-3) (531.1kB)    
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (B-4) (14.4MB)    
OSWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA (B-3) (14.4MB)    
Wniosek zgłoszenia (376.1kB)    
wniosek o przeniesienie zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (262kB)    
Wniosek zgłoszenia (860kB)    
wniosek o przeniesienie zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (866kB)    

Metadane

Źródło informacji:Blandyna Gorol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Blandyna Gorol
Data wprowadzenia:2019-10-10 10:37:37
Opublikował:Blandyna Gorol
Data publikacji:2019-10-10 10:45:45
Ostatnia zmiana:2020-02-07 13:25:35
Ilość wyświetleń:611