Zarządzenie Nr ORo.0050.416.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach
Śląskich przy ulicy Podmiejskiej, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze przetargu