Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja dot. wyboru ławników na okres kadencji 2020-2023

INFORMACJA

NT. WYBORU ŁAWNIKÓW NA OKRES KADENCJI 2020 – 2023

DO ORZEKANIA W SĄDZIE OKRĘGOWYM W GLIWICACH

ORAZ W SĄDZIE REJONOWYM W TARNOWSKICH GÓRACH,

W TYM DO ORZEKANIA W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY

 

Zgodnie z pismem nr Adm.0130-4/19 Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 26 kwietnia 2019r. Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach w dniu 15 kwietnia 2019 r. ustaliło, iż na rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2020 r. nową kadencję ławników sądów okręgowych i rejonowych Rada Miasta Piekary Śląskie będzie wybierać do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach – 2 ławników, natomiast do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach – 8 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 4 ławników.

 

Wyciąg z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.52 z późn. zm.):

 

Art. 158.

§ 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)     jest nieskazitelnego charakteru;

3)     ukończył 30 lat;

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)     nie przekroczył 70 lat;

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

(…) 

§ 3. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Art. 159.

§ 1. Ławnikami nie mogą być:

1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)     funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)     duchowni;

7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)     funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)     radni gminy, powiatu i województwa.

 

§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miasta Piekary Śląskie po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika ;

5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Ponadto:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Rada Miasta Piekary Śląskie będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można odbierać w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, na parterze w Punkcie Informowania Mieszkańców i na II piętrze w pokoju nr 203.

 

Dokumenty te dostępne są do pobrania również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.bip.piekary.pl w zakładce Rada Miasta -> Ławnicy sądów powszechnych - > kadencja 2020 - 2023.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, w p. 203 (II piętro), w godzinach otwarcia tj,

-    w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 17.00

-    wtorki, środy i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30

-    piątki w godzinach od 7.30 do 14.00

Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.:(32) 39-39-384, (32) 77-61-467.

 

Podstawa prawna:

Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. nr 121, poz. 693).

 

Pouczenie:

Podanie nieprawdziwych danych powoduje odpowiedzialność karną przewidzianą w art. 233  § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z dnia 2018 r., poz. 1600 z późn.zm.)

 

Jednocześnie przedstawiam poniżej informację dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydata na ławnika do sądu powszechnego wybieranego przez Radę Miasta Piekary Śląskie.

 

INFORMACJE dotyczące ochrony danych osobowych

DLA  KANDYDYTA NA ŁAWNIKA DO SĄDU POWSZECHNEGO 

WYBIERANEGO PRZEZ RADĘ MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411, e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.      Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.      Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzania procedury wyboru ławników przez radę gminy oraz do czynności administracyjnych sądów związanych z organizacją pracy ławników, w myśl przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.).

4.      Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 li a (dobrowolnie wyrażona zgoda), art. 6 ust. 1 lit. c (realizacja obowiązku prawnego) oraz art. 9 ust. 2 lit. g (ważny interes publiczny) RODO, w związku z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

5.      Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej, administratorowi systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla radnych Miasta Piekary Śląskie HD Sesja tj. spółce Helpdesk z siedzibą przy ul. Poznańskiej 119, 60-185 Poznań-Skórzewo, zgodnie z podpisaną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz spółce LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono asystę techniczną systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać utrwalone na nagraniu z sesji Rady Miasta Piekary Śląskie,  podczas której zostanie dokonany wybór ławników oraz upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3 (w przypadku osób niewybranych na ławników będzie to nie więcej niż 90 dni). Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez 5 lat. Okres ten może ulec zmianie ze względu na zmiany w przepisach prawa.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości  kandydowania na ławnika.

10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

Załączniki

Informacja dot_ wyboru ławników na okres kadencji 2020-2023 (1.5MB)    
Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego_ (85.9kB)    
Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego_ (73.9kB)    
Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego (105kB)    
Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego (63.1kB)    
Wzór oświadczenia dot postępowania karnego (23kB)    
Wzór oświadczenia dot postępowania karnego (42.4kB)    
Wzór oświadczenia dot władzy rodzicielskiej (23kB)    
Wzór oświadczenia dot władzy rodzicielskiej (43.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Sabina Mikołajek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sabina Mikołajek
Data wprowadzenia:2019-05-15 10:57:44
Opublikował:Sabina Mikołajek
Data publikacji:2019-05-15 12:08:47
Ostatnia zmiana:2019-05-17 08:58:23
Ilość wyświetleń:1258