Zarzadzenie Nr ORo.0050.131.2018 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 lutego 2018 r.    w sprawie: ogloszenia naboru osób reprezentujacych organizacje pozarzadowe lub podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizacje
zadania publicznego z dziedziny ratownictwa i ochrony ludnosci w roku 2018 pn.
„Zorganizowanie w placówkach oswiatowych szkolenia dot. bezpieczenstwa nad akwenami
wodnymi, zorganizowanie nauki plywania dla dzieci i mlodziezy oraz patrolowanie akwenów
wodnych na terenie miasta i terenach przyleglych. Propagowanie zasad i metod udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej”.