Zamknij okno Drukuj dokument

Wniosek o przyznanie Karty Duzej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Duzej Rodziny

 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

 


 

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIENazwa komórki organizacyjnej:

 

Biuro Zdrowia i Spraw SpołecznychNr karty: BZS.1611.2.2019TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny


OGÓLNY OPIS:

 1. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

 2. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Prawo do posiadania karty przysługuje również rodzicowi lub małżonkowi rodzica, który miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek.

Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

 1. Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

  1. rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci, bez względu na ich wiek,

  2. małżonkowie, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek,

  3. dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,

  4. dzieci pozostający na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 2. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

 3. Na bieżąco aktualizowany wykaz uprawnień przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny na terenie całej Polski można znaleźć na stronach internetowych:

https://rodzina.gov.pl Zakładka Duża Rodzina/Partnerzy Karty Dużej Rodziny oraz www.empatia.mpips.gov.pl

Karta uprawnia m.in do bezpłatnego wstępu do Parków Narodowych, ulg 37% na bilety kolejowe jednorazowe oraz 49% na miesięczne, a także do ulg w opłatach za wydanie paszportu (50% dla rodziców lub 75% dla dzieci).

Ponadto Karta Dużej Rodziny jest dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg programu Województwa Śląskiego „Śląskie dla Rodziny”, które można znaleźć pod adresem:
http://www.slaskiedlarodziny.pl/ zakładka Ulgi i uprawnienia.

 1. Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Może z nim wystąpić w imieniu rodziny wielodzietnej każdy jej członek posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku oraz do odebrania kart w imieniu członków rodziny wielodzietnej.

 2. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy, a zniżki przysługujące na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny są niezależne od zniżek przysługujących w ramach programów samorządowych.

 3. W celu przedłużenia terminu ważności Karty należy złożyć wniosek i przedstawić właściwe oświadczenie lub orzeczenie – wydaje się wówczas bezpłatnie nową Kartę.

 4. Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz wniosku.

- przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w przypadku osób, które zamieszczą numer PESEL:


- przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, dla osób, które nie zamieszczą numeru PESEL:SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów:

2. Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną – po dokonaniu czynności urzędowych – zostaną odesłane na wskazany adres.


OPŁATY:

  1. Wniosek jest wolny od opłat.

  2. W przypadku zgubienia, kradzieży, zniszczenia Karty można złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu, za który pobierana jest opłata 9,56 PLN za jedną Kartę.

  3. W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 roku złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie dodatkowej Karty elektronicznej będzie bezpłatne w razie złożenia wniosku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach, gdy od dnia 1 stycznia 2018 roku członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku trzeba załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 PLN za jedną kartę.


TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. Niezwłocznie od złożenia kompletnego wniosku zamawiana jest Karta Dużej Rodziny bądź wydawana decyzja o odmowie wydania Karty Dużej Rodziny. Decyzja odmowna wydawana jest w terminie do 1 miesiąca lub w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy. Karty Dużej Rodziny są zamawiane w systemie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

  2. Karty Dużej Rodziny mogą być odebrane osobiście przez Wnioskodawcę lub przez osobę pisemnie upoważnioną do odbioru.


INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Urzędem osobiście lub telefonicznie:

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, pokój nr 5. Numer telefonu: (32) 39 39 407. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00; wtorek - czwartek 7:30 – 15:30; piątek 7:30 – 14:00.


TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Tryb odwoławczy występuje w sytuacji odmowy wydania Karty Dużej Rodziny.

2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a/ przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne na platformie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP;

b/ przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);

c/ bezpośrednio w siedzibie Urzędu w godzinach jego pracy.

3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.).

4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


SKARGI I WNIOSKI:

1. Skargi i wnioski związane z pracą Urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a/ Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP. - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b/ Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

c/ Pisemnie bezpośrednio w Urzędzie w godzinach jego pracy. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00; wtorek - czwartek 7:30 – 15:30; piątek 7:30 – 14:00.

d/ ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika Urzędu.


2.Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 – 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84.


PODSTAWA PRAWNA:


INFORMACJE DODATKOWE:

Brak.


FORMULARZE:

- Wzór wniosku – KDR;

- Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej – ZKDR-01;

- Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka – ZKDR-02;

- Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – ZKDR-03;

- Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych – ZKDR-04.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:


Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Panią/Pana przekazane, są:


2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorami Ochrony Danych wyznaczonymi przez Administratorów: poprzez:


3. Pani/Pana dane będą przetwarzane wydawania Kart Dużej Rodziny / duplikatów Kart Dużej Rodziny członkom rodzin wielodzietnych na podstawie art. 4 oraz 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.


4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

 1. podmiotowi realizującemu na rzecz Administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego wykonywane są czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.


6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia lub realizacji umowy. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.


W przypadku stwierdzenia, że w Aplikacji mKDR wyświetlają się niepoprawne dane osobowe, Użytkownik w celu ich poprawienia jest zobowiązany zgłosić to Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie celem złożenia zamówienia na nową Kartę Dużej Rodziny zawierającą prawidłowe dane osobowe.


7. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.


8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.


9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.


10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Załączniki

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu (98.6kB)    
Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej - ZKDR-04 (88.2kB)    
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03 (82kB)    
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01 (83.5kB)    
Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02 (81.4kB)    
Karta usług BZS.1611.1.2019 (97.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Monika Rudy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Rudy
Data wprowadzenia:2018-02-16 11:56:13
Opublikował:Monika Rudy
Data publikacji:2018-02-19 09:52:36
Ostatnia zmiana:2019-10-01 12:35:13
Ilość wyświetleń:2077