Zamknij okno Drukuj dokument

Wygasniecie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pylów do powietrza na wniosek prowadzacego instalacje

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

 

Nr karty : OSś.1611.7.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

Wygaśnięcie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na wniosek prowadzącego instalację

 

OGÓLNY OPIS :

1.    Postępowanie o wygaśnięcie pozwolenia może być wszczęte na wniosek prowadzącego instalację lub z urzędu.

2.    Pozwolenie wygasa:

a.     po upływie czasu, na jaki zostało wydane;

b.    jeżeli podmiot przestał być prowadzącym instalację w rozumieniu ustawy, lub z innych powodów pozwolenie stało się bezprzedmiotowe;

c.     na wniosek prowadzącego instalację;

d.    jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w terminie dwóch lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne;

e.     jeżeli prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez dwa lata;

f.     w przypadku, o którym mowa w art. 229 ust. 5;

g.    w przypadku wstrzymania użytkowania składowiska na czas dłuższy niż rok;

h.     w przypadku wstrzymania termicznego przekształcania odpadów na czas dłuższy niż rok.

3.     Prezydent Miasta Piekary Śląskie stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie pozwolenia, jeżeli zachodzą okoliczności opisane w pkt. 2 lub prowadzący instalację złożył stosowny wniosek.

4.    Decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia nie wydaje się, jeżeli prowadzący instalację uzyska nowe pozwolenie oraz jeżeli nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków na osobę zainteresowaną nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji lub nastąpiło przeniesienie praw
i obowiązków, o którym mowa w art. 190, albo nastąpiło połączenie, podział lub przekształcenie spółek handlowych na podstawie przepisów tytułu IV Kodeksu spółek handlowych albo przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, albo na podstawie innych przepisów.

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

1.    Wypełniony formularz wniosku.

2.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

3.    Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

1.    Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu

2.    Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

-       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl) - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

-       Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie.

-       Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. Wypełniony wniosek można złożyć w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godz. pracy poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek - czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

3.    W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY :

1.    Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 PLN.

2.    Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3.    Opłatę w wymaganej wysokości należy uiścić:

a.     w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30 - 16.30, wtorek - czwartek 7.30 - 15.00, piątek 7.30 - 13.30)

b.    przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski SA
08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

c.     przekazem pocztowym.

4.    Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1.    Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza bądź decyzja o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia ww. pozwolenia wydawane są bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania..

2.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a.     Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktowąj PeUP (www.sekap.pl)

W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

b.    Poprzez pocztę tradycyjną.

c.     Osobiście w siedzibie urzędu.

Urząd Miasta Piekary Śląskie Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Bytomska 92, pokój nr 103 – I piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 376. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

3.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

1.    Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście

2.    Informacje można uzyskać również telefonicznie:

Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, I piętro, pokój 103, tel 32 39 39 376 w godzinach pracy: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

1.    Odwołanie wnosi się do organu wyższego rzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

-       Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępne w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (www.sekap.pl)

-       Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

-       Bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92).

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

Numer telefonu: (32) 39 39 364 oraz (32) 39 39 430.

2.    O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016r., poz. 1113 t.j. ze zm.). 

3.    Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

4.    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

5.    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

 

 

 

SKARGI I WNIOSKI :

1.    Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.    Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP

b.    Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.    Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

2.    Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,
w poniedziałek 13:00 - 17:00 Numer telefonu: (32) 39 39 358

3.    Skargi i wnioski są wolne od opłat.  

 

PODSTAWA PRAWNA :

-      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519 t.j. ze zm.).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (centrala); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.
  2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekarv.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 180 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotowi przetwarzającemu - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 180 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.

 

INFORMACJE DODATKOWE :

 

FORMULARZE: Wniosek o wygaśnięcie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na wniosek prowadzącego instalację

Załączniki

wniosek (40.5kB)    
wniosek (274.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2016-08-11 11:51:47
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2016-08-11 11:51:56
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2016-08-11 11:52:48
Ostatnia zmiana:2018-08-24 11:30:06
Ilość wyświetleń:747