Zamknij okno Drukuj dokument

Przyjmowanie i załatwianie petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Organizacyjny

Nr karty : ORo.1611.4.2015

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

Przyjmowanie i załatwianie petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

 

OGÓLNY OPIS :

Ustawa o petycjach wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mowa w art. 63 Konstytucji RP. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się  w zadaniach i kompetencji adresata petycji.


O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. Wnoszący petycję może żądać podjęcia określonej decyzji lub wskazać akt prawny, o którego zmianę mu chodzi. Podaje także treść petycji i jej uzasadnienie. Aby petycja odniosła jak najlepszy skutek, warto umieścić w niej liczne argumenty przemawiające za poparciem zawartego w niej postulatu.

 

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.


Można to zrobić w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, innego podmiotu (np. sąsiada lub znajomego), ale za jego pisemną zgodą.  

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

  1. Petycja
  2. Pisemna zgoda w przypadku składania petycji  w imieniu innego podmiotu

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

 

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych to imię i nazwisko, miejscowość z kodem pocztowym, ulica z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, to nazwa każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
  • wskazanie adresata petycji;
  • określenie przedmiotu petycji;
  • podpis osoby składającej petycję lub pełnomocnika.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu pisemnej zgody przez autora petycji jego imię i nazwisko albo nazwę.

Petycję można przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, CC SEKAP lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl

 

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84  lub Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkańców  - parter, , numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

 

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona w wyznaczonym terminie, nie zostanie rozpatrzona.

 

OPŁATY :

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji pisemnie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się urzędem osobiście lub telefonicznie:

 

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, Referat Organizacyjny, pokój nr 212 - II piętro; numer telefonu: (32) 39 39 383, (32) 77 61 482; godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI :

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

1.     przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego  w dziale Inne na stronie www.sekap.pl

2.     przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, CC SEKAP lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl

3.     przesłać pocztą tradycyjną

  1. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy ( Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, Kancelaria Ogólna  - parter , pokój nr 04, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84; pokój nr 210 poniedziałek 13:00 - 17:00; numery telefonów: (32) 39 39 356 , (32) 39 39 383

Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r.)

 

INFORMACJE DODATKOWE :

 

FORMULARZE

Pomocniczy wzór petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

Załączniki

Pomocniczy wzór petycji kierowanych do Prezydenta Miasta (36.5kB)    
Pomocniczy wzór petycji kierowanych do Prezydenta Miasta (34.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Damian Skrzypek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Damian Skrzypek
Data wprowadzenia:2015-09-23 09:05:05
Opublikował:Damian Skrzypek
Data publikacji:2015-09-23 09:14:23
Ostatnia zmiana:2017-08-23 10:42:29
Ilość wyświetleń:1301