Zamknij okno Drukuj dokument

Tryb skladania petycji do Rady Miasta wraz ze wzorem petycji

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej: Biuro Rady Miasta

Nr karty : BRM.1611.1.2018

 

TYTUL KARTY/NAZWA PROCEDURY :

 

Przyjmowanie i zalatwianie petycji kierowanych do Rady Miasta Piekary Slaskie

 

OGÓLNY OPIS

1.       Ustawa o petycjach wypelnia obowiazek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mówi art. 63 Konstytucji RP. Zgodnie z nim kazdy ma prawo skladac petycje, wnioski i skargi do wladzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spolecznych w zwiazku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

2.       W petycji mozna domagac sie zmiany prawa, podjecia rozstrzygniecia lub innego dzialania w sprawie dotyczacej podmiotu ja wnoszacego, zycia zbiorowego lub wartosci wymagajacych szczególnej ochrony w imie dobra wspólnego, mieszczacych sie w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

3.       O tym, czy pismo jest petycja, decyduje jego tresc, a nie forma. Wnoszacy petycje moze zadac podjecia okreslonej decyzji lub wskazac akt prawa, o którego zmiane mu chodzi. Podaje takze tresc petycji oraz wskazuje jej przedmiot . Aby petycja przyniosla jak najlepszy skutek, warto umiescic w niej liczne argumenty przemawiajace za poparciem zawartego w niej postulatu.

4.       Petycja moze byc zlozona przez osobe fizyczna, osobe prawna, jednostke organizacyjna niebedaca osoba prawna lub grupe tych podmiotów.

5.       Mozna to zrobic w interesie: publicznym, podmiotu wnoszacego petycje, innego podmiotu (np. sasiada lub znajomego), ale za jego pisemna zgoda.

6.       Petycje mozna kierowac do wszystkich organów wladzy publicznej, np. Sejmu i Senatu, premiera, ministra, rady gminy czy powiatu, burmistrza lub marszalka województwa, organizacji lub instytucji spolecznej wykonujacej zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

7.       Jezeli petycja nie spelnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 , czyli nie zawiera:

a.       oznaczenia podmiotu wnoszacego petycje; jezeli podmiotem wnoszacym petycje jest grupa podmiotów, w petycji nalezy wskazac oznaczenie kazdego z tych podmiotów oraz osobe reprezentujaca podmiot wnoszacy petycje;

b.       miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszacego petycje oraz adresu do korespondencji; jezeli podmiotem wnoszacym petycje jest grupa podmiotów, w petycji nalezy wskazac miejsce zamieszkania lub siedzibe kazdego z tych podmiotów;

pozostawia sie ja bez rozpatrzenia.

8.       Petycja powinna zawierac:

a.       oznaczenie podmiotu wnoszacego petycje; jezeli podmiotem wnoszacym petycje jest grupa podmiotów, w petycji nalezy wskazac oznaczenie kazdego z tych podmiotów oraz osobe reprezentujaca podmiot wnoszacy petycje;

b.       wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszacego petycje oraz adresu do korespondencji; jezeli podmiotem wnoszacym petycje jest grupa podmiotów, w petycji nalezy wskazac miejsce zamieszkania lub siedzibe kazdego z tych podmiotów;

c.       oznaczenie adresata petycji;

d.       wskazanie przedmiotu petycji.

9.       Postulat zawarty w petycji musi byc adresowany do podmiotu majacego kompetencje w przedstawianej sprawie.

10.   Adresat petycji, który jest niewlasciwy do jej rozpatrzenia, przesyla ja niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w terminie 30 dni od dnia jej zlozenia, do podmiotu wlasciwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiajac o tym równoczesnie podmiot wnoszacy petycje.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1.       Wypelniony formularz wniosku.

2.       Pisemna zgoda w przypadku skladania petycji w imieniu innego podmiotu.

 

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

1.       Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:

a.       Przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrujac dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.       Przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).

c.       Zlozyc osobiscie w urzedzie w godzinach jego pracy.

Urzad Miasta Piekary Slaskie ul. Bytomska 84 lub Bytomska 92 - Punkt Informowania Mieszkanców - parter, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piatek 7:30 - 14:00.

Petycje mozna takze przeslac droga elektroniczna na adres e-mail um@piekary.pl

 

Dokumenty do wgladu okazuje sie urzednikowi prowadzacemu sprawe przy skladaniu wniosku. Dokumenty przeslane do wgladu poczta tradycyjna - po dokonaniu czynnosci urzedowych - zostana odeslane na wskazany adres.

2.       W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podmiot wlasciwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia zlozenia petycji, podmiot wnoszacy petycje do uzupelnienia lub wyjasnienia tresci petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, ze petycja, której tresc nie zostanie uzupelniona lub wyjasniona, nie bedzie rozpatrzona.

 

OPLATY

Zlozenie petycji jest wolne od oplat.

 

TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY

1.       Petycja powinna byc rozpatrzona bez zbednej zwloki, nie pózniej niz w ciagu 3 miesiecy od dnia jej zlozenia. Adresat ma obowiazek poinformowac autora petycji – listownie albo za pomoca srodków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej zalatwienia wraz z uzasadnieniem.

2.       Jesli petycja zostala zlozona w sprawie dotyczacej petycji juz rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powolano sie na nowe fakty lub dowody, adresat moze pozostawic te petycje bez rozpatrzenia. Musi powiadomic o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie zalatwienia petycji.

3.       Do jednego miesiaca (w przypadku poslów, senatorów i radnych – do 14 dni). Jezeli nie jest mozliwe zalatwienie sprawy w tym terminie, skarzacy lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwloki oraz terminie zalatwienia.

4.       Co roku, do 30 czerwca, podmiot wlasciwy do rozpatrzenia petycji umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzedu go obslugujacego zbiorcza informacje o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

5.       Dokument moze byc odebrany przez Wnioskodawce:

a.       Droga elektroniczna poprzez skrzynke kontaktowa PeUP.

b.       Poprzez poczte tradycyjna.

c.       Osobiscie w siedzibie urzedu.

6.       O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

1.       Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie.

2.       Informacje mozna uzyskac równiez telefonicznie.

Urzad Miasta Piekary Slaskie ul. Bytomska 84, Biuro Rady Miasta, pokój nr 203, 204 - II pietro; numer telefonu: (32) 39 39 386, (32) 39 39 384; godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.

 

TRYB ODWOLAWCZY

Tryb odwolawczy nie wystepuje.

 

SKARGI I WNIOSKI

1.       Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:

a.       Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego w dziale Inne, poprzez skrzynke kontaktowa PeUP.

b.       Pisemnie poczta tradycyjna.

c.       Pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.

d.       Ustnie do protokolu bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu.

Urzad Miasta Piekary Slaskie ul. Bytomska 84 i 92 Punkt Informowania Mieszkanców  - parter, numery telefonów: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba w kazdy poniedzialek od 13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

2.       Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

3.       Sposób zalatwienia petycji nie moze byc przedmiotem skargi.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1123)

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411, e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.    Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1123 z późn. zm.), na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.  Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej, administratorowi systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla radnych Miasta Piekary Śląskie HD Sesja tj. spółce Helpdesk z siedzibą przy ul. Poznańskiej 119, 60-185 Poznań-Skórzewo, zgodnie z podpisaną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz spółce LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu lub publikowane w BIP Urzędu Miasta.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany w szczególnych przepisach prawa.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na petycję, brakiem możliwości poinformowania o terminach posiedzeń Komisji i obradach sesji Rady Miasta Piekary Śląskie, na których rozpatrywana będzie Pani/Pana petycja lub pozostawieniem jej bez rozpoznania.

9.   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

FORMULARZE

 

pomocniczy wzór petycji do Rady Miasta Piekary Slaskie.

 

 

 

 

 

Załączniki

pomocniczy wzór petycji do Rady Miasta (283.4kB)    
pomocniczy wzór petycji do Rady Miasta (46kB)    

Metadane

Źródło informacji:Mariola Grajcar - BRM
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Grajcar - BRM
Data wprowadzenia:2015-09-21 08:40:12
Opublikował:Mariola Grajcar - BRM
Data publikacji:2015-09-21 09:49:13
Ostatnia zmiana:2018-06-15 09:03:33
Ilość wyświetleń:4029