Nazwa:

Wydział Komunikacji

Adres:

ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie

I piętro, p. 101-104

Kontakt:

Tel. 32/3939323, 32/3939341, 32/3939333, 32/3939327, 32/7761468, 32/7761481,

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Naczelnik:

Bernard Paliga


Wydział Komunikacji
Do zadań, kompetencji i obowiązków Wydziału Komunikacji należy w szczególności:

1) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (praw jazdy krajowych i międzynarodowych, pozwoleń tramwajowych),
2) wydawanie wtórników praw jazdy i pozwoleń tramwajowych,
3) generowanie profili kandydatów na kierowcę i udostępnianie ich uprawnionym podmiotom,
4) wydawanie decyzji o zatrzymaniu, cofnięciu oraz przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami,
5) zwrot zatrzymanych praw jazdy i pozwoleń tramwajowych,
6) wydawanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
7) wydawanie decyzji o skierowaniu kierowców na badania lekarskie i psychologiczne,
8) prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców oraz osób bez uprawnień,
9) dokonywanie rejestracji pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i motorowerów,
10) dokonywanie wyrejestrowywania pojazdów,
11) dokonywanie czasowego wycofywania pojazdów z ruchu,
12) przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,
13) dokonywanie zmian w dokumentach rejestracyjnych pojazdu,
14) wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych, dokumentów rejestracyjnych i oznaczeń pojazdów,
15) wysyłanie zawiadomień o zarejestrowaniu pojazdów przybyłych,
16) potwierdzanie zgodności danych pojazdów ubyłych,
17) wydawanie decyzji o nadaniu i nabiciu numerów identyfikacyjnych pojazdu,
18) wydawanie decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,
19) wpisywanie i wykreślanie zastawu rejestrowego na pojazdach,
20) zamawianie druków praw jazdy, tablic i dokumentów rejestracyjnych i oznaczeń pojazdów,
21) prowadzenie ewidencji dokumentów komunikacyjnych, oznaczeń pojazdów oraz tablic rejestracyjnych,
22) zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów,
23) prowadzenie teczek-akt pojazdu,
24) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz innych podmiotów prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców,
25) prowadzenie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
26) prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców,
27) współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, Policją oraz starostami
w zakresie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
28) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
29) prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
30) wydawanie i cofanie uprawnień do dokonywania badań technicznych pojazdów,
31) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
32) wydawanie zaświadczeń,
33) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami przewożącymi wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne,
34) wykonywanie czynności administracyjnych związanych z usuwaniem z dróg pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje, że nie są używane,
35) wydawanie decyzji o skierowaniu kierowców na kursy reedukacyjne,
36) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji w sprawie nakładania administracyjnych kar pieniężnych.