Nr Karty: KM.1611.84.2019

TYTUŁ KARTY/ NAZWA PROCEDURY: UDZIELENIE UPRAWNIENIA DIAGNOSTY DO WYKONANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW.

OGÓLNY OPIS:

1. Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała z wynikiem        

    pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

2. Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

a) posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie)

naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

b) posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku

kontroli lub naprawy pojazdów, albo

c) posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) napra-

                wy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

d) posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na

                stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Zwolnienia:

1. z obowiązku odbycia szkolenia, jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze

nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej,

       2. zwolnienie, o którym mowa następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz wniosku.

2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia technicznego (oryginał do wglądu).

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów (oryginały

           do wglądu).

5. Kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń dla diagnostów w zakresie przeprowadzanych badań technicznych pojazdów (oryginały do wglądu).

6. Kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym (oryginał do wglądu).

7. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a) Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl) - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

b) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c) Złożyć bezpośrednio w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie w godzinach jego pracy tj.: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 – 13:30,

                 pokój nr 101 - I piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 333.

2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

a) W sytuacji bezpośredniego kontaktu z Wydziałem Komunikacji - przy składaniu wniosku.

b) W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.

         W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

OPŁATY:

1. Opłata skarbowa za udzielenie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów: 48 PLN.

Wpłata na konto bankowe: PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem,

przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Kasa Urzędu Miasta ul.Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 - 13:30

4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. W terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja potwierdzająca udzielenie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

2. Poprzez pocztę tradycyjną.

3. Osobiście w Wydziale Komunikacji.

Wydział Komunikacji - Rejestracja Pojazdów ul.Bytomska 84, pokój nr 101 - I piętro. Numer tele- fonu: (32) 39 39 333 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 - 13:30

3. W przypadku odmowy udzielania ww. uprawnienia w terminie do 1 miesiąca wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie udzielenia uprawnienia diagnosty.

           W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście z Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie w godzinach jego pracy tj.: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 – 13:30, pokój nr 101 - I piętro.

2. Informacje można uzyskać również telefonicznie (32) 39 39 333 lub (32) 39 39 327.

TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a) Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP (www.sekap.pl), o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.

b) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). c) Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

Urząd Miasta ul.Bytomska 84 Punkt Informowania Mieszkańców – parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

         2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo

         pocztowe (Dz. U. poz. 1529).

3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


SKARGI I WNIOSKI:

1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP (www.sekap.pl).

b. Pisemnie pocztą tradycyjną.

c. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek w godz. 13:00 - 17:00. ul.Bytomska 84, pokój nr 210. Numer telefonu: (32) 39 39 358.

2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. Poz. 1990 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1000).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r.w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014r., poz. 1836).Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:


1. Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

  1. drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

  2. pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów – na podstawie art. 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym , zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c i lit e RODO


4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taka informacja lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 10 lat od dnia skreślenia z ewidencji diagnostów. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.


7.Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.


8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;


9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym załatwienia sprawy związanej z uprawnieniami do wykonywania badań technicznych pojazdów. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia wnioskowanej sprawy.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.