Zamknij okno Drukuj dokument

ZGLOSZENIE WYGASNIECIA OBOWIAZKU W PODATKU LESNYM - OSOBY PRAWNE

 

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydzial Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FP.1611.17.2017

 

TYTUL KARTY/NAZWA PROCEDURY : KOREKTA DEKLARACJI NA PODATEK LESNY - OSOBY PRAWNE

 

OGÓLNY OPIS :

 1. Jezeli w trakcie roku podatkowego las zostal zajety na wykonywanie dzialalnosci gospodarczej innej niz dzialalnosc lesna lub po zaprzestaniu wykonywania tej dzialalnosci przywrócono dzialalnosc lesna, albo z innych powodów jego powierzchnia ulegla zmniejszeniu lub zwiekszeniu - kwota naleznego podatku lesnego ulega obnizeniu lub podwyzszeniu, poczynajac od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w którym nastapila ta zmiana.
 2. W przypadku blednie wypelnionej deklaracji podatnik ma obowiazek zlozyc korekte deklaracji.
 3. Podatnicy podatku lesnego sa obowiazani skladac organowi podatkowemu, wlasciwemu ze wzgledu na miejsce polozenia lasów, korekty Deklaracji na podatek lesny sporzadzone na formularzach wedlug wzoru ustalonego przez Rade Miasta Piekary Slaskie, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian majacych wplyw na wysokosc podatku lesnego. 
 4. Niezlozenie korekty deklaracji lub zlozenie jej po terminie moze spowodowac pociagniecie podatnika do odpowiedzialnosci karno-skarbowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:  

 1. Wypelniony formularz Deklaracji na podatek lesny  DL-1, ZL – 1/A
   W przypadku korzystania ze zwolnien dodatkowo formularz – ZL – 1/B
 2. Pisemne uzasadnienie przyczyn zlozenia korekty deklaracji.
 3. Pelnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia oplaty skarbowej.

 SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile podatnik posiada bezpieczny kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.

OPLATY :    

 1. Zlozenie deklaracji jest wolne od oplat.
 2. Oplata  skarbowa  za  zlozenie  dokumentu  stwierdzajacego  udzielenie  pelnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zl.
  Z  oplaty  zwolnione  sa  pelnomocnictwa  udzielane: malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.
 3. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy wplacic na konto bankowe urzedu: 08 1020 2312 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem pocztowym lub bezposrednio w kasie urzedu ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piatek 7:30 - 14:00. Kasa Urzedu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piatek 7:30 - 13:30.  

 TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :  

 1.  W terminie do miesiaca od zlozenia kompletnej deklaracji dokonywany jest wymiar podatku na koncie podatkowym podatnika. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten moze ulec wydluzeniu do 2 miesiecy.
 2. Podatek w wysokosci obliczonej w deklaracji wplaca sie bez wezwania na indywidualny rachunek wskazany przez organ podatkowy lub na rachunek urzedu: 08 1020 2312 0000 3802 0556 3566 w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiazku podatkowego, za poszczególne miesiace, do dnia 15 kazdego miesiaca.
 3. Decyzja okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego wydawana jest, po wczesniejszym przeprowadzeniu postepowania podatkowego, w  sytuacjach gdy :
  1. podatnik w calosci lub w czesci nie zaplacil podatku.
  2. podatnik, mimo obowiazku, nie zlozyl deklaracji.
  3. wysokosc zobowiazania podatkowego jest inna, niz ta, która wykazal podatnik w deklaracji.

        Decyzja dostarczana jest podatnikowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. Z uwagi na koniecznosc zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie sa udzielane telefonicznie. Telefonicznie sa udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbednych do rozpoczecia postepowania w sprawie.

TRYB ODWOLAWCZY:  

 1. Podatek platny jest bez wezwania, na podstawie zlozonej przez podatnika deklaracji, co oznacza - ze w tym postepowaniu nie jest wydawane rozstrzygniecie, od którego przyslugiwaloby podatnikowi odwolanie - za wyjatkiem szczególnych okolicznosci, opisanych powyzej, w których wydawana jest decyzja okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego.
 2. Odwolanie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, za posrednictwem Prezydenta Miasta. Odwolanie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przy pomocy formularza elektronicznego Odwolanie dostepnego w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl, o ile odwolujacy posiada bezpieczny kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. bezposrednio w siedzibie urzedu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkanców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361 Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.  
 3. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia odwolania w urzedzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 4. Wniesienie odwolania jest wolne od oplat.

 SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego  w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl.
  2. pisemnie poczta tradycyjna.
  3. pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.
  4. ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu - skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, poniedzialek 13:00 - 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358.
 2. Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

 PODSTAWA PRAWNA:

1.      Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o podatku lesnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1821 ze zm.)

2.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).

 INFORMACJE DODATKOWE :

 1. Niezaplacenie podatku w terminie powoduje obowiazek zaplaty odsetek od zaleglosci oraz moze spowodowac wszczecie postepowania egzekucyjnego majacego na celu wyegzekwowanie zaleglosci podatkowej.
 2. Zobowiazanie podatkowe przedawnia sie z uplywem 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w którym uplynal termin platnosci podatku, co oznacza, ze o zaplate naleznosci wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomniec sie za okres 5 lat wstecz. Okolicznosci, które zawieszaja bieg tego terminu okreslone sa w ustawie Ordynacja podatkowa w art. 70, 70a i art. 71.

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wnioskodawca potwierdza przyjecie do wiadomosci, ze:

1.      administratorem danych osobowych podanych w skladanym wniosku, niezbednych do zalatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Slaskie z siedziba przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Slaskie,

2.      jego dane beda przetwarzane wylacznie w celu, w którym zostaly podane,

3.      podanie danych osobowych jest niezbedne do zalatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyzej przepisów prawa,

4.      ma prawo do dostepu do tresci swoich danych i ich poprawiania

 Zlozenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyzszych informacji.

 

FORMULARZE :

DL – 1, ZL – 1/A, ZL – 1/B

 

Załączniki

DL-1 NOWE (51.5kB)    
ZDL-1 NOWE (32.6kB)    
ZDL-2 NOWE (32.5kB)    
DL-1 (112.5kB)    
ZL-1A (101kB)    
ZL-1B (53kB)    

Metadane

Źródło informacji:Ewa Szkopek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Szkopek
Data wprowadzenia:2013-11-22 09:54:15
Opublikował:Ewa Szkopek
Data publikacji:2013-11-22 10:00:04
Ostatnia zmiana:2019-07-01 11:30:55
Ilość wyświetleń:1341