Zamknij okno Drukuj dokument

ZGLOSZENIE POWSTANIA OBOWIAZKU W PODATKU LESNYM - OSOBY PRAWNE

 

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydzial Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FP.1611.16.2017

 

TYTUL KARTY/ NAZWA PROCEDURY :

ZGLOSZENIE POWSTANIA OBOWIAZKU W PODATKU LESNYM - OSOBY PRAWNE

 

OGÓLNY OPIS :

 1.  Przedmiotem opodatkowania podatkiem lesnym sa lasy - grunty lesne sklasyfikowane  w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjatkiem lasów zajetych na wykonywanie innej dzialalnosci gospodarczej niz dzialalnosc lesna.
 2. Podatnikami podatku lesnego sa osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spólki nieposiadajace osobowosci prawnej bedace:
  1. wlascicielami lasów.
  2. posiadaczami samoistnymi lasów.
  3. uzytkownikami wieczystymi lasów.
  4. posiadaczami lasów, stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego.
 3. Obowiazek podatkowy w zakresie podatku lesnego od lasów pozostajacych w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe oraz wchodzacych w sklad Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa, nieobjetych obowiazkiem podatkowym na podstawie art. 2, ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku lesnym, ciazy odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji  Nieruchomosci Rolnych i Lasów Panstwowych.
 4. Obowiazek podatkowy w zakresie podatku lesnego powstaje od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w którym zaistnialy okolicznosci uzasadniajace powstanie tego obowiazku.
 5. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spólki, nieposiadajace osobowosci prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Panstwowych, a takze jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomosci Rolnych  sa obowiazane skladac, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, wlasciwemu ze wzgledu na miejsce polozenia lasów, Deklaracje na podatek lesny na dany rok podatkowy, sporzadzone na formularzu wedlug wzoru ustalonego przez Rade Miasta Piekary Slaskie, a jezeli obowiazek podatkowy powstal po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystapienia okolicznosci uzasadniajacych powstanie tego obowiazku.
 6. Obowiazek skladania deklaracji na podatek lesny dotyczy równiez podatników korzystajacych ze zwolnien i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku lesnym.
 7. Niezlozenie deklaracji lub zlozenie deklaracji po terminie moze spowodowac pociagniecie podatnika do odpowiedzialnosci karno-skarbowej.
 8. Stawki podatku lesnego wynosza:
  1. od
  2. dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzacych w sklad rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki okreslonej wyzej
 9. Zwalnia sie od podatku lesnego:
  1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat.
  2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków.
  3. uzytki ekologiczne.
 10. Od podatku lesnego zwalnia sie równiez:
  1. uczelnie.
  2. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objete systemem oswiaty oraz prowadzace je organy, w zakresie lasów zajetych na dzialalnosc oswiatowa.
  3. instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk.
  4. prowadzacych zaklady pracy chronionej lub zaklady aktywnosci zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakladu pracy chronionej lub zakladu aktywnosci zawodowej lub zgloszonych wojewodzie - zajetych na prowadzenie tego zakladu, z wylaczeniem lasów, które znajduja sie w posiadaniu zaleznym podmiotów niebedacych prowadzacymi zaklad pracy chronionej lub zaklad aktywnosci zawodowej.
  5. instytuty badawcze 
  6. przedsiebiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach okreslonych w  przepisach o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajetych na cele prowadzonych badan   i prac rozwojowych

WYMAGANE DOKUMENTY:  

 1. Wypelniony formularz Deklaracji na podatek lesny DL-1
 2. Wypelniony formularz zalacznika do deklaracji Dane o nieruchomosciach lesnych ZL-1/A
 3. Wypelniony formularz zalacznika Dane o zwolnieniach podatkowych ZL-1/B (w przypadku korzystania ze zwolnien wynikajacych z ustawy)
 4. Dokument potwierdzajacy tytul prawny, np. akt notarialny.
 5. Pelnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pelnomocnictwa (oryginal lub urzedowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia oplaty skarbowej.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile podatnik posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy ul .Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.

 OPLATY :    

 1. Zlozenie deklaracji jest wolne od oplat.
 2. Oplata skarbowa za zlozenie dokumentu stwierdzajacego udzielenie pelnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zl.
  Z oplaty zwolnione sa pelnomocnictwa udzielane: malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.
 3. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy wplacic na konto bankowe urzedu: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem pocztowym lub bezposrednio w kasie urzedu ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piatek 7:30 - 13:30.

 TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :  

 1.  W terminie do miesiaca od zlozenia kompletnej deklaracji dokonywany jest wymiar podatku na koncie podatkowym podatnika. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten moze ulec wydluzeniu do 2 miesiecy.
 2. Podatek w wysokosci obliczonej w deklaracji wplaca sie bez wezwania na indywidualny rachunek wskazany przez organ podatkowy lub na rachunek urzedu: 08 1020 2312 0000 3802 0556 3566 w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiazku podatkowego, za poszczególne miesiace, do dnia 15 kazdego miesiaca.
 3. Decyzja okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego wydawana jest, po wczesniejszym przeprowadzeniu postepowania podatkowego, w  sytuacjach gdy :
  1. podatnik w calosci lub w czesci nie zaplacil podatku.
  2. podatnik, mimo obowiazku, nie zlozyl deklaracji.
  3. wysokosc zobowiazania podatkowego jest inna, niz ta, która wykazal podatnik w deklaracji.

        Decyzja dostarczana jest Podatnikowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. Z uwagi na koniecznosc zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie sa udzielane telefonicznie. Telefonicznie sa udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbednych do rozpoczecia postepowania w sprawie.

 TRYB ODWOLAWCZY:  

 1. Podatek platny jest bez wezwania, na podstawie zlozonej przez Podatnika deklaracji, co oznacza - ze w tym postepowaniu nie jest wydawane rozstrzygniecie, od którego przyslugiwaloby Podatnikowi odwolanie - za wyjatkiem szczególnych okolicznosci, opisanych powyzej, w których wydawana jest decyzja okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego.
 2. Odwolanie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, za posrednictwem Prezydenta Miasta. Odwolanie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przy pomocy formularza elektronicznego Odwolanie dostepnego w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl, o ile odwolujacy posiada kwalifikowany certyfikat  i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3.  bezposrednio w siedzibie urzedu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkanców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361 Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piatek 7:30 - 14:00.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia odwolania w urzedzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 4. Wniesienie odwolania jest wolne od oplat.

 SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego  w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl.
  2. pisemnie poczta tradycyjna.
  3. pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.
  4. ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu - skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, poniedzialek 13:00 - 17:00. Numer telefonu:  (32) 39 39 358.
 2. Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

 PODSTAWA PRAWNA:

1.      Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o podatku lesnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1821  ze  zm.)

2.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201  ze zm.).

 INFORMACJE DODATKOWE :

 1. Niezaplacenie podatku w terminie powoduje obowiazek zaplaty odsetek od zaleglosci oraz moze spowodowac wszczecie postepowania egzekucyjnego majacego na celu wyegzekwowanie zaleglosci podatkowej.
 2. Zobowiazanie podatkowe przedawnia sie z uplywem 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w którym uplynal termin platnosci podatku, co oznacza, ze o zaplate naleznosci wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomniec sie za okres 5 lat wstecz.
  Okolicznosci, które zawieszaja bieg tego terminu okreslone sa w ustawie Ordynacja podatkowa  w art. 70, 70a i art. 71.

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wnioskodawca potwierdza przyjecie do wiadomosci, ze:

1.      administratorem danych osobowych podanych w skladanym wniosku, niezbednych do zalatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Slaskie z siedziba przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Slaskie,

2.      jego dane beda przetwarzane wylacznie w celu, w którym zostaly podane,

3.      podanie danych osobowych jest niezbedne do zalatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyzej przepisów prawa,

4.      ma prawo do dostepu do tresci swoich danych i ich poprawiania

 Zlozenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyzszych informacji.

 

FORMULARZE :

DL – 1, ZL – 1/A, ZL – 1/B

 

 

Załączniki

DL-1 NOWE (51.5kB)    
ZDL-1 NOWE (32.6kB)    
ZDL-2 NOWE (32.5kB)    
DL-1 (112.5kB)    
ZL-1A (101kB)    
ZL-1B (53kB)    

Metadane

Źródło informacji:Ewa Szkopek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Szkopek
Data wprowadzenia:2013-11-21 15:18:33
Opublikował:Ewa Szkopek
Data publikacji:2013-11-21 15:21:57
Ostatnia zmiana:2019-07-01 11:28:02
Ilość wyświetleń:1305