Zamknij okno Drukuj dokument

ZGLOSZENIE POWSTANIA OBOWIAZKU W PODATKU ROLNYM - OSOBY PRAWNE

 

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydzial Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FP.1611.10.2017

 

TYTUL KARTY/ NAZWA PROCEDURY :

ZGLOSZENIE POWSTANIA OBOWIAZKU W PODATKU ROLNYM - OSOBY PRAWNE

 

OGÓLNY OPIS :

 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym sa grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako uzytki rolne, z wyjatkiem gruntów zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej innej niz dzialalnosc rolnicza.
 2. Podatnikami podatku rolnego sa osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spólki nieposiadajace osobowosci prawnej, bedace:

1)     wlascicielami gruntów

2)     posiadaczami samoistnymi gruntów.

3)     uzytkownikami wieczystymi gruntów.

4)     posiadaczami gruntów, stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego, jezeli posiadanie:

a.      wynika z umowy zawartej z wlascicielem, Agencja Nieruchomosci Rolnych  lub z innego tytulu prawnego.

b.      jest bez tytulu prawnego, z wyjatkiem gruntów wchodzacych w sklad Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa lub bedacych w zarzadzie Lasów Panstwowych, dla których podatnikami sa odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomosci Rolnych i Lasów Panstwowych.

5)     dzierzawcami gruntów gospodarstwa rolnego, które zostaly w calosci lub czesci wydzierzawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu spolecznym rolników lub przepisów dotyczacych uzyskiwania rent strukturalnych.

 1. Obowiazek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w którym zaistnialy okolicznosci uzasadniajace powstanie tego obowiazku.
 2. Podatnicy podatku rolnego sa obowiazani skladac organowi podatkowemu sporzadzone na formularzach wedlug wzoru ustalonego przez Rade Miasta Piekary Slaskie, deklaracje na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jezeli podatek powstal po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych powstanie tego obowiazku.
 3. Deklaracje na podatek rolny nalezy skladac w urzedzie miasta wlasciwym ze wzgledu na miejsce polozenia gruntów.
 4. Obowiazek skladania deklaracji na podatek rolny dotyczy równiez podatników korzystajacych ze zwolnien i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.
 5. Niezlozenie deklaracji lub zlozenie jej po terminie moze spowodowac pociagniecie podatnika do odpowiedzialnosci karno – skarbowej.
 6. Stawki podatku rolnego wynosza:

1)     dla gruntów gospodarstw rolnych: równowartosc pieniezna 2,5 q zyta - od

2)     dla pozostalych gruntów rolnych podlegajacych podatkowi rolnemu: równowartosc pieniezna 5 q zyta - od 1 ha.

       i  sa  obliczane  wedlug  sredniej  ceny skupu zyta za 11 kwartalów  poprzedzajacych  kwartal  poprzedzajacy rok podatkowy.    

 1. Rada Miasta moze, w drodze uchwaly, obnizyc cene skupu zyta przyjmowana jako podstawe obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta
 2. Zwolnienia i ulgi od podatku rolnego reguluje art.12, art.13, art. 13a -13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.  

 WYMAGANE DOKUMENTY:  

 1. Wypelniony formularz Deklaracji na podatek rolny DR-1
 2. Wypelniony formularz zalacznika do deklaracji Dane o nieruchomosciach rolnych ZR-1/A
 3. Wypelniony formularz zalacznika Dane o zwolnieniach podatkowych ZR-1/B (w przypadku korzystania ze zwolnien wynikajacych z ustawy)
 4. Pelnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia  oplaty skarbowej.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile podatnik posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy ul .Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.

OPLATY :    

 1. Zlozenie deklaracji jest wolne od oplat.
 2. Oplata skarbowa za zlozenie dokumentu stwierdzajacego udzielenie pelnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zl.
  Z oplaty zwolnione sa pelnomocnictwa udzielane: malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.
 3. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy wplacic na konto bankowe urzedu: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem pocztowym lub bezposrednio w kasie urzedu  ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piatek 7:30 - 13:30.

 TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :  

 1.  W terminie do miesiaca od zlozenia kompletnej deklaracji dokonywany jest wymiar podatku na koncie podatkowym podatnika. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten moze ulec wydluzeniu do 2 miesiecy.
 2. Podatek w wysokosci obliczonej w deklaracji wplaca sie bez wezwania na indywidualny rachunek wskazany przez organ podatkowy lub na rachunek urzedu: 08 1020 2312 0000 3802 0556 3566 w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiazku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzesnia i 15 listopada roku podatkowego.
 3. Decyzja okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego wydawana jest  po wczesniejszym przeprowadzeniu postepowania podatkowego, w sytuacjach gdy :
  1. podatnik w calosci lub w czesci nie zaplacil podatku.
  2. podatnik, mimo obowiazku, nie zlozyl deklaracji.
  3. wysokosc zobowiazania podatkowego jest inna, niz ta, która wykazal podatnik w deklaracji.

             Decyzja dostarczana jest podatnikowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu:  (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. Z uwagi na koniecznosc zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie sa udzielane telefonicznie. Telefonicznie sa udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbednych do rozpoczecia postepowania w sprawie.

 TRYB ODWOLAWCZY:  

 1. Podatek platny jest bez wezwania, na podstawie zlozonej przez podatnika deklaracji, co oznacza - ze w tym postepowaniu nie jest wydawane rozstrzygniecie, od którego przyslugiwaloby podatnikowi odwolanie - za wyjatkiem szczególnych okolicznosci, opisanych powyzej, w których wydawana jest decyzja okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego.
 2. Odwolanie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, za posrednictwem Prezydenta Miasta. Odwolanie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przy pomocy formularza elektronicznego Odwolanie dostepnego w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl, o ile odwolujacy posiada kwalifikowany certyfikat  i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. bezposrednio w siedzibie urzedu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkanców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.  
 3. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia odwolania w urzedzie lub data jego nadania    w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 4. Wniesienie odwolania jest wolne od oplat.

 SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego  w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl.
  2. pisemnie poczta tradycyjna.
  3. pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.
  4. ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu - skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, poniedzialek 13:00 - 17:00. Numer telefonu:  (32) 39 39 358.
 2. Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

 PODSTAWA PRAWNA:

1.      Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r.,poz.1892 ze zm.).  

2.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).

 INFORMACJE DODATKOWE :

 1. Niezaplacenie podatku w terminie powoduje obowiazek zaplaty odsetek od zaleglosci oraz moze spowodowac wszczecie postepowania egzekucyjnego majacego na celu wyegzekwowanie zaleglosci podatkowej.
 2. Zobowiazanie podatkowe przedawnia sie z uplywem 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w którym uplynal termin platnosci podatku, co oznacza, ze o zaplate naleznosci wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomniec sie za okres 5 lat wstecz.
  Okolicznosci, które zawieszaja bieg tego terminu okreslone sa w ustawie Ordynacja podatkowa w art. 70, 70a i art. 71.

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wnioskodawca potwierdza przyjecie do wiadomosci, ze:

1.      administratorem danych osobowych podanych w skladanym wniosku, niezbednych do zalatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Slaskie z siedziba przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Slaskie,

2.      jego dane beda przetwarzane wylacznie w celu, w którym zostaly podane,

3.      podanie danych osobowych jest niezbedne do zalatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyzej przepisów prawa,

4.      ma prawo do dostepu do tresci swoich danych i ich poprawiania

 Zlozenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyzszych informacji.

 

FORMULARZE :

DR – 1, ZR – 1/A, ZR – 1/B

 

Załączniki

DR-1 NOWE (63.7kB)    
ZDR-1 NOWE (35.2kB)    
ZDR-2 NOWE (34.1kB)    
DR-1 (249kB)    
ZR-1A (99kB)    
ZR-1B (70.5kB)    
FORMULARZ DE MINIMIS ROLNIK (37kB)    
FORMULARZ ROLNIK inna niż de minimis (51kB)    

Metadane

Źródło informacji:Ewa Szkopek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Szkopek
Data wprowadzenia:2013-08-27 09:59:45
Opublikował:Ewa Szkopek
Data publikacji:2013-08-27 10:49:01
Ostatnia zmiana:2019-07-01 09:48:22
Ilość wyświetleń:2443