Zamknij okno Drukuj dokument

ZGLOSZENIE POWSTANIA OBOWIAZKU W PODATKU LESNYM - OSOBY FIZYCZNE

 

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydzial Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FP.1611.13.2017

 

TYTUL KARTY/ NAZWA PROCEDURY :

ZGLOSZENIE POWSTANIA OBOWIAZKU W PODATKU LESNYM - OSOBY FIZYCZNE

 

OGÓLNY OPIS :

 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem lesnym sa lasy - grunty lesne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjatkiem lasów zajetych na wykonywanie innej dzialalnosci gospodarczej niz dzialalnosc lesna.
 2. Podatnikami podatku lesnego sa osoby fizyczne bedace:
  1. wlascicielami lasów.
  2. posiadaczami samoistnymi lasów.
  3. uzytkownikami wieczystymi lasów.
  4. posiadaczami lasów, stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego.
 3. Jezeli las stanowi wspólwlasnosc (znajduje sie w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednoczesnie osoby prawnej, badz jednostki organizacyjnej (w tym spólki) nieposiadajacej osobowosci prawnej - osoba fizyczna sklada deklaracje na podatek lesny oraz oplaca podatek na zasadach obowiazujacych osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doreczana decyzja ustalajaca wysokosc zobowiazania podatkowego.
 4. Obowiazek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiaca nastepujacego po miesiacu,     w którym powstal tytul prawny do lasów lub objecie lasów w posiadanie.
 5. Podatek lesny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji Prezydent Miasta, jako  organ podatkowy wlasciwy ze wzgledu na miejsce polozenia przedmiotów opodatkowania.
 6. Podatnicy podatku lesnego sa obowiazani skladac organowi podatkowemu, sporzadzone na formularzach wedlug wzoru ustalonego przez Rade Miasta Piekary Slaskie, Informacje w sprawie podatku lesnego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych powstanie obowiazku podatkowego.
 7. Obowiazek skladania informacji o lasach dotyczy równiez podatników korzystajacych ze zwolnien i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku lesnym.
 8. Stawki podatku lesnego wynosza:
  1. od
  2. dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzacych w sklad rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki okreslonej wyzej
 9. Zwalnia sie od podatku lesnego:
  1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat.
  2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków.
  3. uzytki ekologiczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:  

1.  Wypelniony formularz informacji – IL – 1, wraz z ewentualnymi zalacznikami ZL – 1/A, ZL – 1/B

2.  Dokument potwierdzajacy tytul prawny, np.: akt notarialny, umowa dzierzawy, wypis z ksiag wieczystych, testament, postanowienie o nabyciu spadku, wypis z rejestru gruntów, itp.

3.  Pelnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo poswiadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia oplaty skarbowej.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile podatnik posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.

OPLATY :    

 1. Zlozenie informacji w sprawie podatku wraz z zalacznikami - jest wolne od oplat.
 2. Oplata  skarbowa  za  zlozenie  dokumentu  stwierdzajacego  udzielenie  pelnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zl.
  Z  oplaty  zwolnione  sa  pelnomocnictwa  udzielane: malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.
 3. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy wplacic na konto bankowe urzedu: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem pocztowym lub bezposrednio w kasie urzedu ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piatek 7:30 - 13:30.

 TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :  

 1. W terminie do miesiaca od zlozenia kompletnej informacji wydawana jest decyzja ustalajaca wysokosc podatku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten moze ulec wydluzeniu do 2 miesiecy.
 2. Dokument moze byc odebrany przez podatnika:
  1. poprzez poczte tradycyjna.
  2. osobiscie w siedzibie urzedu: Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 3. Decyzje wymiarowe na kolejny rok sa wydawane na poczatku roku i dostarczane podatnikowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 4. Podatek jest platny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiazku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzesnia i 15 listopada roku podatkowego.

 INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. Z uwagi na koniecznosc zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie sa udzielane telefonicznie. Telefonicznie sa udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbednych do rozpoczecia postepowania w sprawie.

 TRYB ODWOLAWCZY:  

 1. Odwolanie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, za posrednictwem Prezydenta Miasta. Odwolanie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przy pomocy formularza elektronicznego Odwolanie dostepnego w dziale Inne,  na platformie www.sekap.pl o ile odwolujacy posiada kwalifikowany certyfikat  i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3.  bezposrednio w siedzibie urzedu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkanców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361 Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piatek 7:30 - 14:00.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia odwolania w Urzedzie lub data jego nadania   w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 3. Wniesienie odwolania jest wolne od oplat.

 SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego  w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl.
  2. pisemnie poczta tradycyjna.
  3. pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach  jego pracy.
  4. ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu - skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, poniedzialek 13:00 - 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358.
 2. Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

 PODSTAWA PRAWNA:

1.      Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o podatku lesnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1821ze zm.)

2.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).

 INFORMACJE DODATKOWE :

 1. Niezaplacenie podatku w terminie powoduje obowiazek zaplaty odsetek od zaleglosci oraz moze spowodowac wszczecie postepowania egzekucyjnego majacego na celu wyegzekwowanie zaleglosci podatkowej.
 2. Zobowiazanie podatkowe przedawnia sie z uplywem 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w którym uplynal termin platnosci podatku, co oznacza, ze o zaplate naleznosci wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomniec sie za okres 5 lat wstecz.
  Okolicznosci, które zawieszaja bieg tego terminu okreslone sa w ustawie Ordynacja podatkowa  w art. 70, 70a i art. 71.

 FORMULARZE :

IL – 1, ZL – 1/A, ZL – 1/B

 

 

Załączniki

IL-1 NOWE (42.4kB)    
ZIL-1 NOWE (32.3kB)    
ZIL-2 NOWE (32.2kB)    
ZIL-3 NOWE (32.2kB)    
IL-1 (110.5kB)    
ZL-1A (101kB)    
ZL-1B (53kB)    

Metadane

Źródło informacji:Ewa Szkopek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Szkopek
Data wprowadzenia:2013-08-27 09:43:46
Opublikował:Ewa Szkopek
Data publikacji:2013-08-27 09:59:14
Ostatnia zmiana:2019-07-01 11:26:54
Ilość wyświetleń:1163