Zamknij okno Drukuj dokument

KOREKTA DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI - OSOBY PRAWNE

 

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydzial Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FP.1611.5.2017

 

TYTUL KARTY/ NAZWA PROCEDURY :  

 KOREKTA DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOSCI - OSOBY PRAWNE

 

OGÓLNY OPIS :

 1. Jezeli w trakcie roku podatkowego zaistnialo zdarzenie majace wplyw na wysokosc opodatkowania w tym roku, a w szczególnosci zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego czesci, podatek ulega obnizeniu lub podwyzszeniu, poczynajac od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w którym nastapilo to zdarzenie.
 2. W przypadku blednie wypelnionej deklaracji podatnik ma obowiazek zlozyc korekte deklaracji.
 3. Podatnicy podatku od nieruchomosci sa obowiazani skladac organowi podatkowemu, wlasciwemu ze wzgledu na miejsce polozenia przedmiotów opodatkowania, sporzadzone na formularzach wedlug wzoru ustalonego przez Rade Miasta Piekary Slaskie, skorygowane Deklaracje na podatek od nieruchomosci w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia majacego wplyw na wysokosc podatku od nieruchomosci.
 4. Niezlozenie korekty deklaracji lub zlozenie jej po terminie moze spowodowac pociagniecie podatnika do odpowiedzialnosci karno-skarbowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:  

 1.  Wypelniony formularz deklaracji.
 2. Pelnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia  oplaty skarbowej.

 SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile podatnik posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy  ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.

OPLATY :    

 1. Zlozenie deklaracji jest wolne od oplat.
 2. Oplata  skarbowa  za  zlozenie dokumentu  stwierdzajacego  udzielenie  pelnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zl.
  Z oplaty zwolnione sa pelnomocnictwa udzielane: malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.
 3. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy wplacic na konto bankowe urzedu: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem pocztowym lub bezposrednio w kasie urzedu  ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piatek 7:30 - 13:30.    

 

TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :  

 1. W terminie do miesiaca od zlozenia kompletnej deklaracji dokonywana jest korekta wymiaru podatku na koncie podatkowym podatnika. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten moze ulec wydluzeniu do 2 miesiecy.
 2. Podatek w wysokosci obliczonej w deklaracji wplaca sie bez wezwania na indywidualny rachunek wskazany przez organ podatkowy lub na rachunek urzedu (aktualny numer konta dostepny na stronie: www.bip.piekary.pl), w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiazku podatkowego, za poszczególne miesiace, do dnia 15 kazdego miesiaca. a za styczen do dnia 31 stycznia.   
 3. Decyzja okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego wydawana jest - po wczesniejszym przeprowadzeniu postepowania podatkowego - w sytuacjach gdy :

1)     podatnik w calosci lub w czesci nie zaplacil podatku.

2)     podatnik, mimo obowiazku, nie zlozyl deklaracji.

3)     wysokosc zobowiazania podatkowego jest inna, niz ta, która wykazal podatnik w deklaracji.

      Decyzja dostarczana jest podatnikowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 1 - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 496. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. Z uwagi na koniecznosc zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie sa udzielane telefonicznie. Telefonicznie sa udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbednych do rozpoczecia postepowania w sprawie.

 TRYB ODWOLAWCZY:  

 1. Odwolanie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, za posrednictwem Prezydenta Miasta. Odwolanie nalezy zlozyc na jeden z  ponizszych sposobów:
  1. przy pomocy formularza elektronicznego Odwolanie dostepnego w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl, o ile odwolujacy posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. bezposrednio w siedzibie urzedu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkanców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00 .
 2. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia odwolania w urzedzie lub data jego nadania  w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 3. Wniesienie odwolania jest wolne od oplat.

 SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego  w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl.
  2. pisemnie poczta tradycyjna.
  3. pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.
  4. ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu – skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, poniedzialek 13:00 - 17:00. Numer telefonu:  (32) 39 39 358.

2.    Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,  poz.1785  ze zm.)

2.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm).

 INFORMACJE DODATKOWE :  

 1. Niezaplacenie podatku w terminie powoduje obowiazek zaplaty odsetek od zaleglosci oraz moze spowodowac wszczecie postepowania egzekucyjnego majacego na celu wyegzekwowanie zaleglosci podatkowej.
 2. Zobowiazanie podatkowe przedawnia sie z uplywem 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w którym uplynal termin platnosci podatku, co oznacza, ze o zaplate naleznosci wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomniec sie za okres 5 lat wstecz.
  Okolicznosci, które zawieszaja bieg tego terminu okreslone sa w ustawie Ordynacja podatkowa w art. 70, 70a i art. 71.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wnioskodawca potwierdza przyjecie do wiadomosci, ze:

1.      administratorem danych osobowych podanych w skladanym wniosku, niezbednych do zalatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Slaskie z siedziba przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Slaskie,

2.      jego dane beda przetwarzane wylacznie w celu, w którym zostaly podane,

3.      podanie danych osobowych jest niezbedne do zalatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyzej przepisów prawa,

4.      ma prawo do dostepu do tresci swoich danych i ich poprawiania

 Zlozenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyzszych informacji.

 

FORMULARZE :

DN – 1, ZN – 1/A, ZN – 1/B

 

Załączniki

DN-1 (170.5kB)    
ZN-1A (83kB)    
ZN-1B (56kB)    
Uchwała Nr XV_180_19 w spr. podatku od nieruchomości (211.1kB)    
Uchwała_II_27_18 (107.4kB)    
Uchwała_Nr_XXIV_362_12 remont elewacji (265.4kB)    
Formularz_pomoc_inna_niż_de_minimis_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_(obow_od_11_03_2016) (83kB)    
Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_de minimis_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_(obowiązuje do10_03_2016 ) (233kB)    
DN-1 NOWE (73.5kB)    
ZDN-1 NOWE (38.1kB)    
ZDN-2 NOWE (38kB)    

Metadane

Źródło informacji:Ewa Szkopek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Szkopek
Data wprowadzenia:2013-07-11 15:07:58
Opublikował:Ewa Szkopek
Data publikacji:2013-07-12 13:31:21
Ostatnia zmiana:2020-01-02 12:13:25
Ilość wyświetleń:8789