Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Przyjmowanie i załatwianie petycji kierowanych do Rady Miasta Piekary Śląskie

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej: Biuro Rady Miasta

Nr karty : BRM.1611.1.2019

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

 

Przyjmowanie i załatwianie petycji kierowanych do Rady Miasta Piekary Śląskie

 

OGÓLNY OPIS

1.     Ustawa o petycjach wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji,    o którym mówi art. 63 Konstytucji RP. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski        i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku                         z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

2.     W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania             w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

3.     O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. Wnoszący petycję może żądać podjęcia określonej decyzji lub wskazać akt prawa, o którego zmianę mu chodzi. Podaje także treść petycji oraz wskazuje jej przedmiot. Aby petycja przyniosła jak najlepszy skutek, warto umieścić w niej liczne argumenty przemawiające za poparciem zawartego w niej postulatu.

4.     Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

5.     Można to zrobić w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, innego podmiotu (np. sąsiada lub znajomego), ale za jego pisemną zgodą.

6.     Petycje można kierować do wszystkich organów władzy publicznej, np. Sejmu i Senatu, premiera, ministra, rady gminy czy powiatu, burmistrza lub marszałka województwa, organizacji lub instytucji społecznej wykonującej zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

7.     Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 , czyli nie zawiera:

a.     oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

b.     miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

8.     Petycja powinna zawierać:

a.     oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

b.     wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

c.     oznaczenie adresata petycji;

d.     wskazanie przedmiotu petycji.

9.     Postulat zawarty w petycji musi być adresowany do podmiotu mającego kompetencje                    w przedstawianej sprawie.

10.  Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

WYMAGANE DOKUMENTY

1.     Wypełniony formularz wniosku.

2.     Pisemna zgoda w przypadku składania petycji w imieniu innego podmiotu.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

1.     Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.     Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.     Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.     Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 lub Bytomska 92 - Punkt Informowania Mieszkańców - parter, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

Petycję można także przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

2.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.

OPŁATY

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.     Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.

2.     Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi powiadomić o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.

3.     Do jednego miesiąca (w przypadku posłów, senatorów i radnych – do 14 dni). Jeżeli nie jest możliwe załatwienie sprawy w tym terminie, skarżący lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz terminie załatwienia.

4.     Co roku, do 30 czerwca, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

5.     Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a.     Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b.     Poprzez pocztę tradycyjną.

c.     Osobiście w siedzibie urzędu.

6.     O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

1.     Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.     Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, Biuro Rady Miasta, pokój nr 203 - II piętro; numer telefonu: (32) 39 39 384, (32) 77 61 467; godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.   Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b.   Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.   Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.   Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 i 92 Punkt Informowania Mieszkańców  - parter, numery telefonów: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

2.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

3.     Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411, e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poinformowania o terminach posiedzeń Komisji                i obradach sesji Rady Miasta Piekary Śląskie, na których rozpatrywana będzie Pani/Pana petycja oraz udzielenia odpowiedzi rozpatrzenia petycji, z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych osobowych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej, administratorowi systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla radnych Miasta Piekary Śląskie HD Sesja tj. spółce Helpdesk z siedzibą przy ul. Poznańskiej 119, 60-185 Poznań-Skórzewo, zgodnie z podpisaną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz spółce LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu lub publikowane w BIP Urzędu Miasta.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany w szczególnych przepisach prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji celów wskazanych  w pkt. 3.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

FORMULARZE

 

pomocniczy wzór petycji do Rady Miasta Piekary Śląskie.

 

Załączniki

pomocniczy wzór petycji do Rady Miasta (343.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pomocniczy wzór petycji do Rady Miasta (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariola Grajcar - BRM
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Grajcar - BRM
Data wprowadzenia:2019-06-21 12:04:05
Opublikował:Mariola Grajcar - BRM
Data publikacji:2019-06-21 12:05:33
Ostatnia zmiana:2019-06-21 12:05:50
Ilość wyświetleń:629
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij