Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Przyjmowanie i zalatwianie petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Piekary Slaskie

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydzial Organizacyjny

Nr karty : ORo.1611.16.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

Przyjmowanie i załatwianie petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

 

OGÓLNY OPIS :

Ustawa o petycjach wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mowa w art. 63 Konstytucji RP. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych                      w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania                   w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się  w zadaniach i kompetencji adresata petycji.


O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. Wnoszący petycję może żądać podjęcia określonej decyzji lub wskazać akt prawny, o którego zmianę mu chodzi. Podaje także treść petycji i jej uzasadnienie. Aby petycja odniosła jak najlepszy skutek, warto umieścić w niej liczne argumenty przemawiające za poparciem zawartego w niej postulatu.

 

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.


Można to zrobić w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, innego podmiotu (np. sąsiada lub znajomego), ale za jego pisemną zgodą.   

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

  1. Petycja
  2. Pisemna zgoda w przypadku składania petycji  w imieniu innego podmiotu

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

 

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych to imię i nazwisko, miejscowość z kodem pocztowym, ulica z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, to nazwa każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
  • wskazanie adresata petycji;
  • określenie przedmiotu petycji;
  • podpis osoby składającej petycję lub pełnomocnika.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia, a po wyrażeniu pisemnej zgody przez autora petycji jego imię i nazwisko albo nazwę.

Petycję można przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym), złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl, przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

-         podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-         podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 lub Bytomska 92 - Punkt Informowania Mieszkańców - parter, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

 

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni                       z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona
w wyznaczonym terminie, nie zostanie rozpatrzona.

 

OPŁATY :

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji pisemnie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście lub telefonicznie:

 

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, Referat Organizacyjny, pokój nr 212 - II piętro; numer telefonu: (32) 39 39 383, (32) 77 61 482; godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI :

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

1.     przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego  w dziale Inne na stronie www.sekap.pl,

2.    przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

-         podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-         podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

3.     przesłać pocztą tradycyjną, 

4.  złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy (Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 -  Punkt Informowania Mieszkańców - parter, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364,

5.  godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek 13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie
z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie
, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.      Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.      Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

·           Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli – w myśl postanowień art. 4 ust. 2 oraz ar. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

·           LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście – zgodnie z załącznikiem  nr 3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie w związku ze zmianami przepisów prawa.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

9.      Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

FORMULARZE

Pomocniczy wzór petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

 

Załączniki

klauzula informacyjna dot. Petycji (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pomocniczy wzór petycji kierowanych do Prezydenta Miasta (296.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pomocniczy wzór petycji kierowanych do Prezydenta Miasta (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Damian Skrzypek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Damian Skrzypek
Data wprowadzenia:2015-11-25 12:25:41
Opublikował:Damian Skrzypek
Data publikacji:2015-11-25 12:30:03
Ostatnia zmiana:2018-06-22 10:31:30
Ilość wyświetleń:2135

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij