Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Tryb skladania petycji do Rady Miasta wraz ze wzorem petycji

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej: Biuro Rady Miasta

Nr karty : BRM.1611.1.2018

 

TYTUL KARTY/NAZWA PROCEDURY :

 

Przyjmowanie i zalatwianie petycji kierowanych do Rady Miasta Piekary Slaskie

 

OGÓLNY OPIS

1.       Ustawa o petycjach wypelnia obowiazek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mówi art. 63 Konstytucji RP. Zgodnie z nim kazdy ma prawo skladac petycje, wnioski i skargi do wladzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spolecznych w zwiazku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

2.       W petycji mozna domagac sie zmiany prawa, podjecia rozstrzygniecia lub innego dzialania w sprawie dotyczacej podmiotu ja wnoszacego, zycia zbiorowego lub wartosci wymagajacych szczególnej ochrony w imie dobra wspólnego, mieszczacych sie w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

3.       O tym, czy pismo jest petycja, decyduje jego tresc, a nie forma. Wnoszacy petycje moze zadac podjecia okreslonej decyzji lub wskazac akt prawa, o którego zmiane mu chodzi. Podaje takze tresc petycji oraz wskazuje jej przedmiot . Aby petycja przyniosla jak najlepszy skutek, warto umiescic w niej liczne argumenty przemawiajace za poparciem zawartego w niej postulatu.

4.       Petycja moze byc zlozona przez osobe fizyczna, osobe prawna, jednostke organizacyjna niebedaca osoba prawna lub grupe tych podmiotów.

5.       Mozna to zrobic w interesie: publicznym, podmiotu wnoszacego petycje, innego podmiotu (np. sasiada lub znajomego), ale za jego pisemna zgoda.

6.       Petycje mozna kierowac do wszystkich organów wladzy publicznej, np. Sejmu i Senatu, premiera, ministra, rady gminy czy powiatu, burmistrza lub marszalka województwa, organizacji lub instytucji spolecznej wykonujacej zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

7.       Jezeli petycja nie spelnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 , czyli nie zawiera:

a.       oznaczenia podmiotu wnoszacego petycje; jezeli podmiotem wnoszacym petycje jest grupa podmiotów, w petycji nalezy wskazac oznaczenie kazdego z tych podmiotów oraz osobe reprezentujaca podmiot wnoszacy petycje;

b.       miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszacego petycje oraz adresu do korespondencji; jezeli podmiotem wnoszacym petycje jest grupa podmiotów, w petycji nalezy wskazac miejsce zamieszkania lub siedzibe kazdego z tych podmiotów;

pozostawia sie ja bez rozpatrzenia.

8.       Petycja powinna zawierac:

a.       oznaczenie podmiotu wnoszacego petycje; jezeli podmiotem wnoszacym petycje jest grupa podmiotów, w petycji nalezy wskazac oznaczenie kazdego z tych podmiotów oraz osobe reprezentujaca podmiot wnoszacy petycje;

b.       wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszacego petycje oraz adresu do korespondencji; jezeli podmiotem wnoszacym petycje jest grupa podmiotów, w petycji nalezy wskazac miejsce zamieszkania lub siedzibe kazdego z tych podmiotów;

c.       oznaczenie adresata petycji;

d.       wskazanie przedmiotu petycji.

9.       Postulat zawarty w petycji musi byc adresowany do podmiotu majacego kompetencje w przedstawianej sprawie.

10.   Adresat petycji, który jest niewlasciwy do jej rozpatrzenia, przesyla ja niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w terminie 30 dni od dnia jej zlozenia, do podmiotu wlasciwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiajac o tym równoczesnie podmiot wnoszacy petycje.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1.       Wypelniony formularz wniosku.

2.       Pisemna zgoda w przypadku skladania petycji w imieniu innego podmiotu.

 

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

1.       Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:

a.       Przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrujac dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.       Przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).

c.       Zlozyc osobiscie w urzedzie w godzinach jego pracy.

Urzad Miasta Piekary Slaskie ul. Bytomska 84 lub Bytomska 92 - Punkt Informowania Mieszkanców - parter, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piatek 7:30 - 14:00.

Petycje mozna takze przeslac droga elektroniczna na adres e-mail um@piekary.pl

 

Dokumenty do wgladu okazuje sie urzednikowi prowadzacemu sprawe przy skladaniu wniosku. Dokumenty przeslane do wgladu poczta tradycyjna - po dokonaniu czynnosci urzedowych - zostana odeslane na wskazany adres.

2.       W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podmiot wlasciwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia zlozenia petycji, podmiot wnoszacy petycje do uzupelnienia lub wyjasnienia tresci petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, ze petycja, której tresc nie zostanie uzupelniona lub wyjasniona, nie bedzie rozpatrzona.

 

OPLATY

Zlozenie petycji jest wolne od oplat.

 

TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY

1.       Petycja powinna byc rozpatrzona bez zbednej zwloki, nie pózniej niz w ciagu 3 miesiecy od dnia jej zlozenia. Adresat ma obowiazek poinformowac autora petycji – listownie albo za pomoca srodków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej zalatwienia wraz z uzasadnieniem.

2.       Jesli petycja zostala zlozona w sprawie dotyczacej petycji juz rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powolano sie na nowe fakty lub dowody, adresat moze pozostawic te petycje bez rozpatrzenia. Musi powiadomic o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie zalatwienia petycji.

3.       Do jednego miesiaca (w przypadku poslów, senatorów i radnych – do 14 dni). Jezeli nie jest mozliwe zalatwienie sprawy w tym terminie, skarzacy lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwloki oraz terminie zalatwienia.

4.       Co roku, do 30 czerwca, podmiot wlasciwy do rozpatrzenia petycji umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzedu go obslugujacego zbiorcza informacje o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

5.       Dokument moze byc odebrany przez Wnioskodawce:

a.       Droga elektroniczna poprzez skrzynke kontaktowa PeUP.

b.       Poprzez poczte tradycyjna.

c.       Osobiscie w siedzibie urzedu.

6.       O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

1.       Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie.

2.       Informacje mozna uzyskac równiez telefonicznie.

Urzad Miasta Piekary Slaskie ul. Bytomska 84, Biuro Rady Miasta, pokój nr 203, 204 - II pietro; numer telefonu: (32) 39 39 386, (32) 39 39 384; godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.

 

TRYB ODWOLAWCZY

Tryb odwolawczy nie wystepuje.

 

SKARGI I WNIOSKI

1.       Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:

a.       Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego w dziale Inne, poprzez skrzynke kontaktowa PeUP.

b.       Pisemnie poczta tradycyjna.

c.       Pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.

d.       Ustnie do protokolu bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu.

Urzad Miasta Piekary Slaskie ul. Bytomska 84 i 92 Punkt Informowania Mieszkanców  - parter, numery telefonów: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba w kazdy poniedzialek od 13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

2.       Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

3.       Sposób zalatwienia petycji nie moze byc przedmiotem skargi.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1123)

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411, e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.    Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1123 z późn. zm.), na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.  Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej, administratorowi systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla radnych Miasta Piekary Śląskie HD Sesja tj. spółce Helpdesk z siedzibą przy ul. Poznańskiej 119, 60-185 Poznań-Skórzewo, zgodnie z podpisaną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz spółce LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu lub publikowane w BIP Urzędu Miasta.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany w szczególnych przepisach prawa.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na petycję, brakiem możliwości poinformowania o terminach posiedzeń Komisji i obradach sesji Rady Miasta Piekary Śląskie, na których rozpatrywana będzie Pani/Pana petycja lub pozostawieniem jej bez rozpoznania.

9.   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

FORMULARZE

 

pomocniczy wzór petycji do Rady Miasta Piekary Slaskie.

 

 

 

 

 

Załączniki

pomocniczy wzór petycji do Rady Miasta (283.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pomocniczy wzór petycji do Rady Miasta (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariola Grajcar - BRM
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Grajcar - BRM
Data wprowadzenia:2015-09-21 08:40:12
Opublikował:Mariola Grajcar - BRM
Data publikacji:2015-09-21 09:49:13
Ostatnia zmiana:2018-06-15 09:03:33
Ilość wyświetleń:3902
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij