Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie w/w ustawy.

Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1).

Prawo dostępu przysługuje każdemu (art.2 ust.1) bez konieczności wykazywania interesu prawnego lub faktycznego (art.2 ust.2)

 

Zgodnie z ustawą każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej.

 

Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:(art.3)

 

 1. uzyskania informacji publicznej w tym informacji przetworzonej
 2. wglądu do dokumentów urzędowych,
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Ograniczenia

Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej może wynikać jedynie : (art.5)

1.       w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

2.       ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa,

3.       nie można, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji

4.        ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w pkt 3,  nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

 

Dostęp do informacji

Upublicznieniu ( rozdział 2 ustawy) podlegają informacje o :

 1. organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
 2. zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
 3. polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
 4. danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;
 5. majątku publicznym.

Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art.6, ust.2).

 

 

Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze:

1.        Ogłoszenia w urzędowym publikatorze teleinformatycznym –BIP.

2.        Wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych.

3.        Dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej.

4.        Na wniosek (ustny, pisemny, elektroniczny) zainteresowanego.

 

 

Na podstawie ustawy (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana  w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art.10 ust.2).

 

Wniosek można dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów;

·         przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, CC SEKAP lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP

·         przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl

 • przesłać pocztą tradycyjną
 • złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy:  Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 Kancelaria Ogólna  - parter , pokój nr 04, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

 

O formie odbioru odpowiedzi decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

Dokument może być odebrany przez  Wnioskodawcę  :

 • drogą elektroniczną e-mail,
 • drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP
 • poprzez pocztę  tradycyjną,
 • osobiście  w siedzibie  Urzędu w Referacie Organizacyjnym ul. Bytomska 84,  pokój nr 212, II piętro, numer telefonu: (32) 39 39 383 i (32) 77 61 482; godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

 

 

Termin udostępnienia

Informacja publiczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (art.13, ust.2)

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w w/w terminie – podmiot informuje wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób udostępniana informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona zgodnie z wnioskiem, podmiot powiadamia wnioskodawcę o braku możliwości i wskazuje, w jaki sposób i w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku   o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się (art.14).

 

Dodatkowe koszty udostępnienia

Jeśli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot zobowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub konicznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. (art.15, ust.1). Wysokość opłat reguluje Zarządzenie Nr ORo.0151-106/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie wysokości opłaty związanej z udostępnieniem informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Podmiot ,w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek (art.15, ust.2).

 

Odmowa i tryb odwoławczy

Odmowa udzielenia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnieniu informacji następują w drodze decyzji. (art.16).

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

Odwołanie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 - parter, pokój nr 04, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

    

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

 

Załączniki

2012_037_zarządzenie (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2012_037_zał (81.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pomocniczy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (102.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Irena Błoszyk
Data utworzenia:2012-11-21 10:37:10
Wprowadził do systemu:Irena Błoszyk
Data wprowadzenia:2012-11-21 10:37:29
Opublikował:Irena Błoszyk
Data publikacji:2012-11-21 11:56:58
Ostatnia zmiana:2015-03-19 10:51:47
Ilość wyświetleń:9599

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij