Pełnomocnictwo

W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta wyborca może głosować osobiście bądź przez pełnomocnika.


Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (prezydentem miasta, burmistrzem) lub innym upoważnionym pracownikiem urzędu gminy.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wyborca składa w gminie, w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj.do 11 listopada br.

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, składając stosowne oświadczenie przed sporządzającym lub w dniu wyborów przed obwodową komisja wyborczą.


Druki „wniosku wyborcy”, „zgody osoby mającej być pełnomocnikiem” można pobrać w Punkcie Informowania Mieszkańców Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul.Bytomska 84 na parterze w godz.pracy tj.poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00 oraz ze strony BIP.

Kontakt telefoniczny w celu dopełnienia formalności: (32) 39 39 430, (32) 39 39 403 – Wydział Spraw Obywatelskich pokój nr 5, parter.