Głosowanie w dniu 04 lipca 2010 r. w wyborach Prezydenta RP

Pełnomocnictwo

W wyborach Prezydenta RP można głosować osobiście lub przez pełnomocnika ( art.5a ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

Głosowanie przez pełnomocnika jest możliwe także w II turze głosowania w dniu 4 lipca.

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wyborca składa w gminie, w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj.do 24 czerwca br.

Druki „wniosku wyborcy”, „zgody osoby mającej być pełnomocnikiem” można pobrać w Punkcie Informowania Mieszkańców Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul.Bytomska 84 na parterze w godz.pracy tj.poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00 oraz ze strony BIP.

Kontakt telefoniczny w celu dopełnienia formalności: (32) 39 39 430, (32) 39 39 403 – Wydział Spraw Obywatelskich pokój nr 5, parter.

Zaświadczenia

Wyborca głosuje w obwodzie miejsca stałego zameldowania ( rejestr wyborców).

Wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca może odebrać wyłącznie osobiście za pokwitowaniem lub przez upoważnioną pisemnie osobę, pod warunkiem podania w upoważnieniu numeru Pesel wyborcy.

Zaświadczenia można pobrać w Biurze Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul.Bytomska 84 pokój 8 na parterze do dnia 2 lipca 2010 r. do godz. 14.00.

Zaświadczenia te są ważne w obwodach głosowania na terenie całego kraju i za granicą.

Pobranie zaświadczenia powoduje wykreślenie ze spisu wyborców w swoim obwodzie głosowania.

Dopisanie ( na wniosek wyborcy) do spisu

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów dopisywany jest do spisu wyborców na własny wniosek, złożony najpóźniej w 10 dniu przed dniem ponownego głosowania tj. 24.06.2010 r.

Wyborca niepełnosprawny, na jego wniosek, dopisywany jest do spisu w wybranym przez siebie obwodzie. Termin złożenia wniosku najpóźniej w 5 dniu przed głosowaniem tj. 29.06.2010 r.

Wniosek o dopisanie do spisu należy złożyć w Biurze Ewidencji Ludności ul.Bytomska 84 pokój 8.