Uchwała nr XX/16/06
                                               Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                    w Piekarach Śląskich 
                                                  z dnia 8 listopada 2006r.

w sprawie wykreślenia kandydata na radnego zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Wyborców BLOK w okręgu wyborczym nr 2 pana Tomasza Marcina Dyducha.

       Na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j.Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.), Miejska Komisja Wyborcza

                                                                 uchwala:

                                                                    § 1

Skreślić Pana Tomasza Marcina Dyducha z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych zgłoszonych w okręgu wyborczym nr 2 przez Komitet Wyborczy Wyborców "BLOK", pod pozycją nr 5

                                                                    § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                             Uzasadnienie

Pan Tomasz Marcin Dyduch w dniu 8 listopada 2006r. złożył pisemną rezygnację z kandydowania na radnego do Rady Miasta w Piekarach Śląskich i cofnął swoją zgodę na kandydowanie.
W związku z powyższym postanowiono jak w Uchwale.
 

           Członek                                                                       Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej                                            Miejskiej Komisji Wyborczej
      Piotr Pozimski                                                                    Jacek Wieczorek

         Członek                                                                             Członek
Miejskiej Komisji Wyborczej                                            Miejskiej Komisji Wyborczej
      Teresa Piekarska                                                                  Danuta Swoboda