Uchwała Nr X/7/2006
                                 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piekarach Śląskich 
                                                  z dnia 17 października 2006r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych nr 1 do nr 32 w Piekarach Śląskich.

Na podstawie art.18 ust.1, 2, 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 i § 11 pkt 1, 5, i 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborarch do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (Monitor Polski Nr 61, poz. 641)

                               Miejska Komisji Wyborcza w Piekarach Śląskich
                                                              uchwala

                                                                § 1

Powołać składy osobowe obwodowych komisji wyborczych nr 1 do nr 32 w Piekarach Śląskich w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta w Piekarach Śląskich oraz wyborów Prezydenta Miasta Piekary Śląskie - zgodnie z załącznikiem nr 1

                                                               § 2

Podać do publicznej wiadomości informację o składach komisji, o których mowa w § 1

                                                               § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego                                                        Członek
Miejskiej Komisji Wyborczej                                         Miejskiej Komisji Wyborczej
    w Piekarach Śląskich                                                       w Piekarach Śląskich
          Karol Paczula                                                                Teresa Piekarska

              Członek                                                                         Członek
Miejskiej Komisji Wyborczej                                       Miejskiej Komisji Wyborczej
w Piekarach Śląskich                                                           w Piekarach Śląskich
     Piotr Pozimski                                                                     Danuta SwobodaSkłady osobowe obwodowych komisji wyborczych nr 1 do nr 32 w Piekarach Śląskich podane są w załączniku.