Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 11 września 2006r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st.Warszawy i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

                                                  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
                                                                  z dnia 11 września 2006r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta
(Dz. U Nr 162 poz.1149)

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U.Nr 41, poz. 361i Nr 127, poz.1087) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr.113 , poz.984, z późn. zm.) zarządza się, co nastepuje:
§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rad m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 12 listopada 2006r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.          
§ 4. Rozporządzenie Wchodzi w życie w dniu 13 wrzesnia 2006r.

                                                                                                Prezes Rady Ministrów: J.KaczyńskiKOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH

 

w sprawie miejsca i czasu przyjmowania przez komisarzy wyborczych zawiadomień

o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze województwa śląskiego.

 

            Komitety wyborcze, o których mowa w art. 64 e, ust 3 oraz w art. 64 f ust. 4 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, są zobowiązane do zawiadomienia właściwego terytorialnie komisarza wyborczego o swoim utworzeniu oraz o zamiarze zgłaszankandydatów na radnych.

 

            Komisarz Wyborczy w Katowicach przyjumje zawiadomienia komitetów wyborczych, mających swoje siedziby na obszarze powiatów: będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, gliwickiego, mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, tarnogórskiego; oraz w miastach na prawach powiatów: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze w swojej siedzibie w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 (gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pok. Nr 153), tel. 256-16-02, 255-58-56.

 

            Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej przyjmuje zawaidaomienia komitetów wyborczych mających swoje siedziby na obszarze powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, wodzisławskiego, żywieckiego; oraz w miastach na prawach powiatów: Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój, Żory w swojej siedzibie w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, blok B (placówka zamiejscowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego), tel. 813-63-74, 812-60-39.

 

            Komisarz Wyborczy w Częstochowie przyjmuje zawiadomienia komitetów wyborczych mających swoje siedziby na obszarze powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego; oraz w mieście na prawie powiatu: Częstochowa w swojej siedzibie w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, pok. 203, tel. 324-42-24.

 

            Komisarze Wyborczy w Katowicach, Bielsku – Białej i Częstochowie przyjmują zgłoszenia codziennie od poniedzialku do piatku w godz. 7.30 – 15.30 oraz w sobotę dnia 23 września 2006 r. w godz. 9.00 – 12.00.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń przez Komisarzy Wyborczych

upływa w dniu 25 wrzesnia 2006 r. o godz. 15.30.

 

Jednocześnie informuje się, że wzory formularzy zgłoszeń umieszczone są na stronie internetowej Państwowej Komisji wyborczej – www.pkw.gov.pl

 

 

Komisarz Wyborczych

w Katowicach

 

Mieczysław Brzdąk

 

I N F O R M A C J A

 

Dodatkowe informacje w sprawie wyboru Rady Miasta w Piekarach Śląskich oraz wyboru Prezydenta Miasta w  Piekarach Śląskich - zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. - udzielane są w Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 84, pok. 5 lub pod numerem telefonu 39-39-401, 39-39-403.

 

 

KOMUNIKAT

 

         Nie jest przewidywane (za wyjątkiem ustanowienia dyżuru w sobotę dnia 23 września w godz. 9.00 – 12.00) wydłużenie pracy Delegatury w okresie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych. W przypadku wysłania zawiadomienia przesyłką pocztową o dotrzymaniu terminu złożenia decyduje data wpływu do Delegatury (art. 205 ust. 2 ustawy Ordynacja Wyborcza). Ostateczny termin złożenia zawiadomienia upływa w dniu 25 września (poniedziałek) godz. 15.30 (art. 205 ust. 3 Ordynacji).

 

KOMUNIKAT

Kandydaci do składów terytorialnych komisji wyborczych są zgłaszani właściwym komisarzom wyborczym najpóźniej w 48 dniu przed dniem wyborów tj. do poniedziałku 25 września do godz. 15.30.


 

                                                        Uchwała Nr LIII/518/06

                                             Rady Miasta w Piekarach Śląskich

  

z dnia 31 maja 2006 roku

 

 

 w sprawie: dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście Piekary Śląskie do stanu faktycznego

 

 

            Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj.Dz.U. z 2003, Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.)

 

 

Rada Miasta w Piekarach Śląskich

uchwala:

 

 

§ 1

 

1. Dostosować opis granic obwodów głosowania przyjętych załącznikiem do Uchwały Nr 270/98 Zarządu Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 sierpnia 1998 r. do stanu faktycznego oraz usunąć w tym opisie regulacje wykraczające poza delegację ustawową poprzez:

1)       uporządkowanie wykazu ulic w poniższych obwodach głosowania bez dokonywania zmian w granicach obwodów, zgodnie z tekstem jednolitym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały,

2)       usunięcie informacji dotyczącej obwodu nr 14 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym , nr 17 w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej, nr 19 w Szpitalu Miejskim i nr 30 w Domu Pomocy Społecznej,

3)       usunięcie informacji dotyczącej siedzib obwodowych komisji wyborczych.

4)        

§ 2

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie

                             

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta w Piekarach Śląskich

 

/-/ Piotr Płaczek

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały

 

            Uchwałą nr 270/98 Zarządu Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 sierpnia 1998 r. (zgodnie z przepisami przejściowymi - art.209 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw) ustalono podział miasta Piekary Śląskie na obwody głosowania. Od tego czasu Rada Miasta dokonała kilku zmian w nazewnictwie ulic w mieście oraz powstały nowe ulice. W związku z tym zaistniała potrzeba uporządkowania opisu granic obwodów głosowania w sposób następujący:

 

a. w obwodzie nr 4 (obecnie lp.4) - po słowie „Bratków,” dopisać „Chabrowa,”, po słowie „Goździków,” dopisać „Groszkowa,”, po słowie „Jaśminowa,” dopisać „Jesienna, Konwaliowa,”, po słowie „Maciejków,” dopisać „Makowa,”, po słowie „Szparagowa,” dopisać „Ustronna,”, po słowie „Wiosenna.” dopisać „Zaciszna.”,

b. w obwodzie nr 11 (obecnie lp.11) - zamiast „Generała Ziętka 62, 64, 66,” wpisać „Generała Ziętka od nr 60 do nr  66 parzyste,”,

c. w obwodzie nr 12 (obecnie lp.12) - wykreślić „Łączna,”,

d. w obwodzie nr 13 (obecnie lp.13) - po słowie „Purkopa,” dopisać „Sikorek, Skalista,”, po słowie „Słowackiego,” dopisać ”Słowików,”, po słowie „Studzienna,” dopisać „Szpaków,” zamiast „Wyzwolenia od nr 1 do 16a.” wpisać „Wyzwolenia od nr 1 do 16.”,

e. w obwodzie nr 15 (obecnie lp.14) - zamiast „Wyzwolenia od nr 17 do 82” wpisać „Wyzwolenia od nr 17 nieparzyste i parzyste.”,

f. w obwodzie nr 16 (obecnie lp.15) - po słowach „Pod Lipami,” dopisać „Podmiejska,”,

g. w obwodzie nr 20 (obecnie lp.17) - zamiast „Bytomska od nr 2 do 86 parzyste,” wpisać „Bytomska od nr 56 do 86 parzyste,”, po słowach „Sienkiewicza,” dopisać „Stara,”,

h. w obwodzie nr 21 (obecnie lp.18) – zamiast „Prymasa Wyszyńskiego od nr 2 do 68 parzyste i od nr 71 do 79 nieparzyste,” wpisać „Prymasa Wyszyńskiego od nr 2 parzyste i od nr 71 nieparzyste,”

i. w obwodzie nr 24 (obecnie lp.21) – zamiast „Długosza od nr 29 do 118,” wpisać „Długosza od nr 29 nieparzyste i parzyste,”,

i. w obwodzie nr 25 (obecnie lp.22) - zamiast „Skłodowskiej-Curie od nr 1 do 78b” wpisać „Skłodowskiej-Curie od nr 1 do 71.”,

k. w obwodzie nr 26 (obecnie lp.23) - zamiast „Biskupa Nankera od 180 do 252 parzyste i od nr 213 do 241 nieparzyste,” wpisać „Biskupa Nankera od 180 parzyste i od nr 213 nieparzyste,”, po słowie „nieparzyste,” dopisać „Księdza Krupy,”, zamiast „Skłodowskiej-Curie od nr 80 do 100.” wpisać „Skłodowskiej-Curie od nr 87 do 100.”,

 

l. w obwodzie nr 28 (obecnie lp.25) – zamiast „Roździeńskiego od nr 20 do 94 parzyste i od nr 23 do 91 nieparzyste,” wpisać „Roździeńskiego od nr 20 parzyste i od nr 23 nieparzyste,”,

 

ł. w obwodzie nr 32 (obecnie lp.28) – zamiast „Jagiellońska od nr 71 do 163a nieparzyste i od nr 72 do 168 parzyste,” wpisać „Jagiellońska od nr 71 nieparzyste i parzyste,”, zamiast „Przyjaźni od nr 140 do 272 parzyste i od nr 143 do 273 nieparzyste’” wpisać „Przyjaźni od nr 140 parzyste i od nr 143 nieparzyste,”.

 

Granice obwodów głosowania nie ulegają jakimkolwiek zmianom.

 

Obwody głosowania nr 14,17,19 i 30 nie są stałymi obwodami głosowania w rozumieniu art.30 ust. 2 pkt.1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i jako takie nie powinny znajdować się w uchwale dotyczącej podziału miasta na stałe obwody głosowania. Obwód głosowania w szpitalu lub domu pomocy jest tworzony odrębną uchwałą każdorazowo dla danych wyborów, w terminie wskazanym w przepisach.

 

Usunięcie informacji dotyczących numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych ma na celu dostosowanie treści uchwały do delegacji ustawowej – jest to kompetencja zastrzeżona dla Prezydenta Miasta.


 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/518/06

Rady Miasta w Piekarach Śląskich

z dnia 31 maja 2006 r.

 

 

 

Lp

Granice obwodu

1

Ulice: 3 Maja, Dzierżonia, Górna, Górnośląska, Kłosowa, Kwiatowa, Ligonia, Morcinka, Niepodległości, Paderewskiego, Plebiscytowa, Pod Gajem, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Prusa, Radzionkowska, Tysiąclecia, Zamkowa, Zgrzebnioka

2

Ulice: Asnyka, Brynicka, Ceramiki, Doktora Daaba, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Józefska, Konopnickiej, Łąkowa, Łukowa, Orzeszkowej, Piaskowa, Pokoju, Rewolucjonistów, Słonecznikowa, Szafranka, Szkolna, Tarnogórska, Źródlana

3

Ulice: Generała Hallera, Generała Kleeberga, Generała Maczka od nr 7 nieparzyste i od nr 10 parzyste, Generała Okulickiego, Generała Roweckiego, Majora Sucharskiego, Olimpijska

4

Ulice: Armii Krajowej od nr 3 parzyste i nieparzyste, Astrów, Azalii, Bratków, Chabrowa, Fiołków, Gajowa, Goździków, Groszkowa, Jaśminowa, Jesienna, Konwaliowa, Kościelna, Księdza Waculika od nr 4 parzyste i od nr 9 nieparzyste, Liliowa, Maciejków, Makowa, Mirtowa, Papieża Jana Pawła II od nr 76 parzyste i od nr 67 nieparzyste, Polna, Równoległa, Różana, Słoneczna, Stawowa, Szparagowa, Ustronna, Wiosenna, Zaciszna

5

Ulice: Bazaltowa, Diamentowa, Generała Andersa, Generała Jankego, Generała Maczka od nr 1 do 5 nieparzyste i od nr 2 do 8 parzyste, Granitowa, Kamienna, Księdza Waculika od nr 1 do 7 nieparzyste, Mastalerza, Papieża Jana Pawła II od nr 48 do 72 parzyste i od nr 59 do 63 nieparzyste, Perłowa, Rubinowa, Turkusowa

6

Ulice: Alojzjanów, Generała Szeptyckiego, Heneczka, Ludygi

7

Ulice: Generała Ziętka nr 68 i 70, Konstytucji 3 Maja od nr 42 parzyste, Królowej Jadwigi, Księdza Roczkowskiego, Śląska

8

Ulice: Bursztynowa, Szmaragdowa

9

Ulice: Cicha od nr 32 parzyste, Leśna, Papieża Jana Pawła II od nr 30 do 44 parzyste i od nr 51 do 57 nieparzyste

10

Ulice: Armii Krajowej 2, Generała Ziętka od 23 nieparzyste i od nr 72 parzyste, Konstytucji 3 Maja od nr 39 nieparzyste, Ofiar Katynia, Sokołów

11

Ulice: Generała Ziętka od nr 60 do nr 66 parzyste, Skargi

12

Ulice: Boczna, Damrota, Didura, Generała Bema, Hajdy, Kazimierza Wielkiego, Kopernika, Krótka, Księdza Popiełuszki, Moniuszki, Nerlicha, Papieża Jana Pawła II od nr 2 do 28 parzyste i od nr 1 do 47 nieparzyste, Zygmunta Starego

13

Ulice: Brata Alberta, Bytomska od nr 145 nieparzyste i od nr 154 parzyste, Cicha od nr 1 do 20b, Darwina, Głęboka, Górzysta, Grabowa, Inwalidów Wojennych, Jasna, Kawalca, Konstytucji 3 Maja od nr 1 do 36 parzyste i nieparzyste, Księdza Ficka, Lipka, Londnera, Podgórna, Purkopa, Sikorek, Skalista, Słowackiego, Słowików, Sportowa, Studzienna, Szpaków, Wojska Polskiego, Wyzwolenia od nr 1 do 16

14

Ulice: Akacjowa, Bukowa, Chopina, Dąbrowskiego, Dębowa, Hetmana Czarnieckiego, Jana III Sobieskiego, Jarzębinowa, Jasionowskiego, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierza Odnowiciela, Klonowa, Kochanowskiego, Lortza, Marszałka Piłsudskiego, Spokojna, Spółdzielcza, Staszica, Wierzbowa, Wyzwolenia od nr 17 nieparzyste i parzyste

15

Ulice: 1 Maja, Bończyka, Bytomska od nr 1 do 97 nieparzyste, Kanałowa, Miarki, Ogrodowa, Pod Lipami, Podmiejska, Przy Dworcu, Targowa

16

Ulice: Bytomska od nr 88 do 152 parzyste i od nr 101 do 143 nieparzyste, Generała Ziętka od nr 1 do 22 parzyste i nieparzyste i od nr 24 do 28 parzyste, Gimnazjalna, Kalwaryjska, Okrzei, Reja, Wesoła

17

Ulice: Bytomska od nr 56 do 86 parzyste, Janty, Kościuszki, Lompy, Prymasa Wyszyńskiego od nr 5 do 55 nieparzyste, Sienkiewicza, Stara, Wigury, Wolności, Żwirki

18

Ulice: Graniczna, Mickiewicza, Powstańców Warszawskich, Prymasa Wyszyńskiego od nr 2 parzyste i od nr 71 nieparzyste, Sowińskiego, Szpitalna, Traugutta

19

Ulice: Barbary, Czwartaków, Demarczyka, Długosza od nr 1 do 26, Fredry, Gojawiczyńskiej, I Armii Wojska Polskiego, Konarskiego, Lelewela, Lotników, Makowskiego, Oświęcimska od nr 1 do 38, Piekarska, Podchorążych, Pożarna, Reymonta, Trzech Bohaterów, Westerplatte, Wieniawskiego, Wodna, Zapolskiej, Związkowa

20

Ulice: Osiedle Andaluzja od nr 1 do 35

21

Ulice: Biskupa Nankera od nr 103 do 211 nieparzyste i od nr 108 do 178 parzyste, Brzechwy, Długosza od nr 29 nieparzyste i parzyste, Makuszyńskiego, Oświęcimska od nr 46 do 104 parzyste, Partyzantów, Wandy, Witkiewicza, Wyspiańskiego

22

Ulice: Skłodowskiej-Curie od nr 1 do 71

23

Ulice: Biskupa Nankera od nr 180 parzyste i od nr 213 nieparzyste, Księdza Krupy, Skłodowskiej-Curie od nr 87 do 100

24

Ulice: Skłodowskiej-Curie od nr 101 do 133

25

Ulice: Andrzeja Kmicica, Biskupa Bednorza, Daszyńskiego, Drzymały,  Gałczyńskiego Górnicza, Hutnicza, Kolejowa, Kołłątaja, Konopackiej, Korfantego, Kukuczki, Kusocińskiego, Lenartowicza, Michałowskiego, Mielęckiego, Miła, Mochnackiego, Nałkowskiej, Norwida, Piastów, Poniatowskiego, Roździeńskiego od nr 20 parzyste i od nr 23 nieparzyste, Sabały, Solskiego, Trautmana, Żeromskiego

26

Ulice: Harcerska, Korczaka, Kosynierów, Kotuchy, Roździeńskiego od nr 1 do 21 nieparzyste i od nr 4 do 18 parzyste

27

Ulice: Bolesława Chrobrego, Główna, Gwarków, Jagiellońska od nr 1 do 69 nieparzyste i od nr 2 do 70 parzyste, Jaracza, Karłowicza, Łużyczan, Mała, Matejki, Modrzejewskiej, Przyjaźni od nr 1 do 141 nieparzyste i od nr 2 do 138 parzyste, Rolnicza, Rymera, Słowiańska, Stefana Batorego, Szybowa, Szymanowskiego, Światowida, Tuwima, Wajdy, Władysława Łokietka

28

Ulice: Braterstwa, Gagarina, Generała Sadowskiego, Generała Sikorskiego, Jagiellońska od nr 71 nieparzyste i parzyste, Jordana, Kocota, Konstytucji, Księdza Rychla, Michała Wołodyjowskiego, Orkana, Przyjaźni od nr 140 parzyste i od nr 143 nieparzyste, Rozalki, Rycerska, Stalmacha, Szymonka, Tetmajera, Zawiszy Czarnego

 

Uchwała Nr LIII/519/06

Rady Miasta w Piekarach Śląskich

 

z dnia 31 maja 2006 roku

 

 

 w sprawie: dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w wyborach do rady miasta

w mieście Piekary Śląskie do stanu faktycznego

 

 

            Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.              z 2001, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 187/2006 Wojewody Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa śląskiego na okres kadencji 2006-2010 a także art.92 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj.Dz.U. z 2003, Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.)

 

 

Rada Miasta w Piekarach Śląskich

uchwala:

 

 

§ 1

 

Dostosować opis granic okręgów wyborczych na terenie miasta Piekary Śląskie przyjętych Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XLII/374/02 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie: ustalenia liczby okręgów w wyborach do rady miejskiej, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu do stanu faktycznego poprzez uporządkowanie wykazu ulic w przedmiotowych okręgach wyborczych zgodnie z tekstem jednolitym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 3

 

wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 


Uzasadnienie

 

            Uchwałą Nr XLII/374/02 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie: ustalenia liczby okręgów w wyborach do rady miejskiej, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu ustalono podział miasta Piekary Śląskie na okręgi wyborcze. Od tego czasu Rada Miasta Piekary Śląskie dokonała kilku zmian w nazewnictwie ulic w mieście oraz powstały nowe ulice. W związku z tym zaistniała potrzeba uporządkowania opisu granic okręgów wyborczych w sposób następujący:

 

a. w okręgu wyborczym nr 1 po słowie „Ceramiki,” dopisać „Chabrowa,”, po słowie „Granitowa,” dopisać „Groszkowa,”, po słowie „Jagodowa,” dopisać „Jaśminowa, Jesienna,”, po słowach „Konstytucji 3 Maja od nr 39 nieparzyste i od nr 42 parzyste,” dopisać „Konwaliowa,”, po słowie „Tysiąclecia,” dopisać „Ustronna,”, po słowie „Wiosenna,” dopisać „Zaciszna,”,

b. w okręgu wyborczym nr 2 zamiast „Generała Ziętka od nr 1 do 22 parzyste i nieparzyste oraz od nr 24 do 28 parzyste i nr 62,64,66,” wpisać „Generała Ziętka od nr 1 do 22 parzyste i nieparzyste oraz od nr 24 do 28 i od nr 60 do 66 parzyste,” wykreślić „Łączna,”, po słowie „Podgórna,” dopisać „Podmiejska,”, po słowie „Sikorek,” dopisać „Skalista,”.

 

Granice okręgów nie ulegają jakimkolwiek zmianom.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały

Nr LIII/519/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich 

z dnia 31 maja 2006 r.

 

Okręg wyborczy nr 1  (Kozłowa Góra, Józefka, Osiedle Wieczorka)  - mandatów 8

 

ulice: 3 Maja, Alojzjanów, Armii Krajowej, Asnyka, Astrów, Azalii, Bazaltowa, Bratków, Brynicka, Bursztynowa, Ceramiki, Chabrowa, Cicha od nr 32 parzyste, Diamentowa, Dierżonia, Doktora Daaba, Fiołków, Gajowa, Generała Andersa, Generała Hallera, Generała Jankego, Generała Kleeberga, Generała Maczka, Generała Okulickiego, Generała Roweckiego, Generała Szeptyckiego, Generała Ziętka od nr 23 nieparzyste i od nr 68 parzyste, Goździków, Górna, Górnośląska, Granitowa, Groszkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Heneczka, Jagodowa, Jaśminowa, Jesienna, Józefska, Kamienna, Kłosowa, Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja od nr 39 nieparzyste i od nr 42 parzyste, Konwaliowa, Kościelna, Królowej Jadwigi, Księdza Roczkowskiego, Księdza Waculika, Kwiatowa, Leśna, Ligonia, Liliowa, Ludygi, Łąkowa, Łukowa, Majora Sucharskiego, Maciejków, Makowa, Mastalerza, Mirtowa, Morcinka, Niepodległości, Ofiar Katynia, Olimpijska, Orzeszkowej, Paderewskiego, Papieża Jana Pawła II od nr 30 parzyste i od nr 51 nieparzyste, Perłowa, Piaskowa, Plebiscytowa, Pod Gajem, Pokoju, Polna, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Prusa, Radzionkowska, Rewolucjonistów, Równoległa, Różana, Rubinowa, Słoneczna, Słonecznikowa, Sokołów, Stawowa,  Szafranka, Szkolna, Szmaragdowa, Szparagowa,  Śląska, Tarnogórska, Turkusowa, Tysiąclecia, Ustronna, Wiosenna,  Zaciszna, Zamkowa, Zgrzebnioka, Źródlana. 

 

Okręg wyborczy nr 2  (Piekary Śląskie Centrum) – mandatów 7

 

ulice: 1 Maja, Akacjowa, Boczna, Bończyka, Brata Alberta, Bukowa, Bytomska, Chopina, Cicha od nr 1 do 20b, Damrota, Darwina, Dąbrowskiego, Dębowa, Didura, Generała Bema, Generała Ziętka od nr 1 do 22 parzyste i nieparzyste oraz od nr 24 do 28 i od nr 60 do 66 parzyste; Gimnazjalna, Głęboka, Górzysta, Grabowa, Graniczna, Hajdy, Hetmana Czarnieckiego, Inwalidów Wojennych, Jana III Sobieskiego, Janty, Jarzębinowa, Jasionowskiego, Jasna, Jaworowa, Jesionowa, Kalwaryjska, Kanałowa, Kasztanowa, Kawalca, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kochanowskiego, Konstytucji 3 Maja od nr 1 do 36 parzyste i nieparzyste, Kościuszki, Księdza Ficka, Kopernika, Krótka, Księdza Popiełuszki, Lipka, Lompy, Londnera, Lortza, Marszałka Piłsudskiego, Miarki, Mickiewicza, Moniuszki, Nerlicha, Ogrodowa, Okrzei, Papieża Jana Pawła II od nr 2 do 28 parzyste i od nr 1 do 47 nieparzyste, Pod Lipami, Podgórna, Podmiejska, Powstańców Warszawskich, Prymasa Wyszyńskiego, Przy Dworcu, Purkopa, Reja, Sienkiewicza, Sikorek, Skalista, Skargi, Słowackiego, Słowików, Sowińskiego, Spokojna, Sportowa, Spółdzielcza, Stara, Staszica, Studzienna, Szpaków, Szpitalna, Targowa, Traugutta, Wesoła,  Wigury, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wolności, Wyzwolenia, Zygmunta Starego,  Żwirki.

 

Okręg wyborczy nr 3  (Brzozowice-Kamień, Brzeziny Śląskie, Dąbrówka Wielka) – mandatów 8

 

ulice: Andrzeja Kmicica, Barbary, Biskupa Bednorza, Biskupa Nankera, Bolesława Chrobrego, Braterstwa, Brzechwy, Czwartaków, Daszyńskiego, Demarczyka, Długosza, Drzymały, Fredry, Gagarina,  Gałczyńskiego, Generała Sadowskiego, Generała Sikorskiego, Główna, Gojawiczyńskiej, Górnicza, Gwarków, Harcerska,  Hutnicza,  I Armii Wojska Polskiego, Jagiellońska, Jaracza, Jordana, Karłowicza, Kocota, Kolejowa, Kołłątaja, Konarskiego, Konopackiej, Konstytucji, Korczaka,  Korfantego, Kosynierów, Kotuchy, Księdza Krupy, Księdza Rychla, Kukuczki, Kusocińskiego, Lelewela, Lenartowicza, Lotników, Łużyczan, Makowskiego, Makuszyńskiego, Mała, Matejki, Michała Wołodyjowskiego, Michałowskiego, Mielęckiego, Miła, Mochnackiego, Modrzejewskiej, Nałkowskiej, Norwida, Orkana, Osiedle Andaluzja, Oświęcimska, Partyzantów, Piastów, Piekarska, Podchorążych, Poniatowskiego, Pożarna, Przyjaźni, Reymonta, Rolnicza, Rozalki, Roździeńskiego, Rycerska,  Rymera, Sabały, Skłodowskiej-Curie, Słowiańska,  Solskiego, Stalmacha, Stefana Batorego, Szybowa, Szymanowskiego, Szymonka, Światowida, Tetmajera, Trautmana, Trzech Bohaterów, Tuwima, Wajdy, Wandy, Westerplatte, Wieniawskiego, Witkiewicza, Władysława Łokietka, Wodna, Wyspiańskiego, Zapolskiej, Zawiszy Czarnego, Związkowa, Żeromskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załączniki

Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Komunikaty i Informacje (15.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIII-518-06 (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIII-519-06 (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Uchwały Nr LIII-518-06 (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Uchwały Nr LIII-519-06 (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 11.09.2006r. (131.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Komunikaty i Informacje (10.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIII-518-06 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIII-519-06 (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Uchwały Nr LIII-518-06 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Uchwały Nr LIII-519-06 (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janina Wieczorek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janina Wieczorek
Data wprowadzenia:2006-12-12 10:42:18
Opublikował:Janina Wieczorek
Data publikacji:2006-12-12 11:16:59
Ostatnia zmiana:2006-12-12 11:16:59
Ilość wyświetleń:3348
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij