Prezydent Miasta Piekary Śląskie
wykłada do publicznego wglądu

na okres 21 dni tj. 13 października 2021 r. – 3 listopada 2021 r. „Założenia do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Piekary Śląskie na lata 2021-2036”.
Z wyłożonym do publicznego wglądu dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, w pok. 12 w godzinach urzędowania:
w poniedziałek od 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:00. Przedmiotowy projekt jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz na stronie www.piekary.pl.
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Piekary Śląskie mają prawo składać, w wyżej wymienionym terminie wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonego dokumentu osobiście w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@piekary.pl.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest
Prezydent Miasta Piekary Śląskie