Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) zakres ujawnionych danych zgodny jest z treścią art. 8 ust. 1. tejże ustawy.

Przebieg postępowania:

1. Przekazanie przez Przewodniczącego Rady Miasta Piekary Śląskie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  oraz Komisji Społecznej.

2. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta z dnia 12 sierpnia 2021 r. skierowane do autora petycji w sprawie wezwania do uzupełnienia treści petycji poprzez wskazanie jej przedmiotu.

3. Uzupełnienie treści petycji przez autora petycji z dnia 24 sierpnia 2021 r.

4. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 sierpnia 2021 r. skierowane do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie petycji.

5. Odpowiedź Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 września 2021 r.

6. Rozpatrzenie petycji z dnia 14 lipca 2021 r., uzupełnionej pismem z dnia 24 sierpnia 2021 r., w sprawie przeciwdziałania zatruwaniu środowiska przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piekary Śląskie na posiedzeniu w dniu 20 września 2021 r. oraz przekazanie projektu uchwały Przewodniczącemu Rady Miasta Piekary Śląskie.

7. Uchwała Nr XL/443/21 z dn. 30.09.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 lipca 2021 r., uzupełnionej pismem z dnia 24 sierpnia 2021 r., w sprawie przeciwdziałania zatruwaniu środowiska .