„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II wraz ze ścieżkami rowerowymi: Trasa nr 16 – wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Gen. St. Maczka do południowej bramy ROD im. J. Wieczorka (odcinek A1 i A2) – Część 1 przedmiotu zamówienia / Trasa nr 7A – wzdłuż ul. Kalwaryjskiej na odcinku od ul. Gen. J. Ziętka do ul. Bytomskiej (odcinek A) – Część 2 przedmiotu zamówienia w Piekarach Śląskich”, objętego umową o dofinansowanie projektu: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich” nr UDA-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” Poddziałanie 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”.