szczególne korzystanie z wód tj. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ciepłownia Julian, ul. Gen.J.Ziętka 13B, 41-940 Piekary Śląskie do urządzeń kanalizacyjnych będących w administrowaniu Węglokoks Kraj Sp. z o.o., ul. Gen. J. Ziętka 13B, 41-940 Piekary Śląskie