Zarządzenie Nr ORo.0050.121.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadania publicznego z dziedziny ratownictwa i ochrony ludności w roku 2021 pn. "Zorganizowanie zawodów sprawnościowych i pomocy przedmedycznej"