URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Gospodarki Komunalnej

NR KARTY: IGa.1611.2.2021

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY: WYDANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI / KASTRACJI KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

OGÓLNY OPIS:
1. Wniosek o wydanie skierowania na zabieg sterylizacji / kastracji kotów wolno żyjących
w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie”.
2. Skierowanie na zabieg sterylizacji / kastracji kotów wolno żyjących wydaje pracownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referatu Gospodarki Komunalnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony formularz wniosku.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:
1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy w pokoju nr 12
b. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
c. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
d. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
Ul. Bytomska 84, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu
(32) 77 61 430,
Ul. Bytomska 92, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu
(32) 39 39 364.
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30– 15:30, piątek 7:30 – 14:00.
3. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
a. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
b. W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.
4. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
5. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.
WYKORZYSTANIE SKRZYNKI KONTAKTOWEJ PeUP ORAZ E-FORMULARZY:
1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.
2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.
a. Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).
b. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).
c. Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).
3. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną. Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.
OPŁATY:
1. Nie wymaga opłat.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
a. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
b. Poprzez pocztę tradycyjną.
c. Osobiście w siedzibie urzędu bezpośrednio po złożeniu wniosku.
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Gospodarki Komunalnej,
ul. Bytomska 84, pokój nr 12 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 404, (32) 77 61 452. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 – 14:00.
2. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:
1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.
2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Gospodarki Komunalnej ul. Bytomska 84, pokój nr 12 – parter. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 – 14:00.
3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
Numer telefonu: (32) 39 39 404, (32) 77 61 452.

TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Brak

SKARGI I WNIOSKI:
1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
a. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
b. Pisemnie pocztą tradycyjną.
c. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
d. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 17.00, ul. Bytomska 84. Numer telefonu:
(32) 39 39 358.
2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie
z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.
 
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO polegającego zapobieganiu bezdomności zwierząt i zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom poprzez ich sterylizację lub kastrację,
z obowiązkiem określonym w art. 11a  ust. 3a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.) oraz uchwalanej corocznie przez Radę Miasta Piekary Śląskie uchwały wprowadzającej Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

4. Z poszanowaniem poufnego charakteru danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych
o charakterze wrażliwym, dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz udostępnione podmiotom przetwarzającym, t. j. LTC Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono asystę techniczną systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie oraz operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji to jest 10 lat od zakończenia sprawy. Okres ten może ulec zmianie
ze względu na zmianę przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i/lub warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania a także brak wydania skierowania na zabieg sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących – w przypadku ubiegania się o nie.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.


FORMULARZE:
Wniosek o wydanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących.