Zarządzenie Nr ORo.0050.20.2021

 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 14 stycznia 2021 roku

 

w sprawie: ogłoszenia naboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piekary Śląskie w zakresie kultury pn. „Spotkania
z muzyką - organizacja koncertów pieśni chóralnych, jako forma kulturalnej promocji Miasta Piekary Śląskie oraz umacniania lokalnych tradycji śpiewaczych”