BKP.2431.1.144.2020

 

 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dotyczącego świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników

Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Straży Miejskiej oraz strażaków OSP

OPIS ZADANIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zgodnie z art. 229 § 1, § 2 i § 5 Kodeksu pracy tj.:
a) badań wstępnych,
b) badań okresowych,
c) badań kontrolnych.

oraz wydawania orzeczeń do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

 

                                                                                                               

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

 

 

KRYTERIUM OCENY OFERT:

cena 100 % brutto.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy w roku 2021” w Punkcie Informowania Mieszkańców, parter budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy  ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie lub przesłać pocztą na ww. adres  w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2020r. do godz.1400 .

O terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Piekary Śląskie potwierdzona pieczęcią wpływu.

 

Piekary Śląskie, dnia 3 grudnia 2020                                                       

                                                                                              Kierownik Biura Kadr i Płac

Barbara Gruszka