BKP.2110.26.2020

 

 

INFORMACJA

o wyniku naboru  na  wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora Referatu Organizacyjnego w Wydziale Organizacyjnym

w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

 

 

               Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Referatu Organizacyjnego w Wydziale Organizacyjnym    w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, w wyniku której wybrana została p. Magdalena Jeziorowska zam. w Tarnowskich Górach.

 

 

Uzasadnienie

 

Nabór na przedmiotowe stanowisko przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna dokonując analizy: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wiedzy, umiejętności i predyspozycji kandydatów.

Pani Magdalena Jeziorowska spełniła wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na konkursowym stanowisku. Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka spośród wszystkich aplikujących w największym stopniu czyni zadość wymaganiom dodatkowym, pozwalającym na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku podinspektora.

Pani Jeziorowska  uzyskała najwyższy wynik z rozmowy kwalifikacyjnej, gdyż wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej.

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej p. Magdalena Jeziorowska posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę, predyspozycje, umiejętności i doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku podinspektora Referatu Organizacyjnego w Wydziale Organizacyjnym.

                                                          

 

Termin i miejsce publikacji informacji:

 

Informację o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Referatu Organizacyjnego   w Wydziale Organizacyjnym   w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie publikuje się od dnia 23 listopada 2020r. do dnia 28 lutego 2021r. poprzez jej zamieszczenie:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.bip.piekary.pl (zakładka: „Nabór na stanowiska”/ Kategoria „Informacje o wynikach naborów”),

2)      na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl (zakładka „Wirtualny Urząd”/”Usługi dla mieszkańców”/„Nabór na stanowiska”),

3)      na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 (parter).

 

                                                                               

Piekary Śląskie, dnia 23  listopada 2020r.                                                                  

Prezydent  Miasta

      Piekary Śląskie

 

                                                                                                                                (-) Sława Umińska-Duraj