Zarządzenie Nr ORo.0050.647.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zorganiozwania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Dostawa sprzętu komputerowego"