Zarządzenie Nr ORo.0050.604.2020 Prezydenta Miasta Piekary Ślaskie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 roku w Piekarach Śląskich".