Zarządzenie Nr ORo.0050.592.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 października 2020 roku w sprawie przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację w 2020 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych.