Wykonanie zastępczej aktualizacji  i zastępczego usunięcia wad dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi  w Piekarach Śląskich – etap II”.