URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej:

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Nr karty:

 

USC.1611.1.2020

 

TYTUŁ KARTY/ NAZWA PROCEDURY:           

 

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

OGÓLNY OPIS:

 

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa.

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci.

 

Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa narzeczeni podpisują przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.

 

W momencie składania zapewnienia narzeczeni dokonują wyboru nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

 

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego następuje z zachowaniem uroczystej formy w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84 albo poza urzędem stanu cywilnego, na terenie miasta Piekary Śląskie, po uzgodnieniu terminu i miejsca zawarcia małżeństwa. Uzgodnienia dokonuje się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

 

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

 

Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

-       dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (do wglądu),

-       dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty,

-       pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC,

-       zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego,

-       jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu
na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

 

Jeżeli osoba posiada na terenie RP sporządzony akt urodzenia, natomiast poprzednie małżeństwo zostało zawarte za granicą i ustało, wymagana jest obligatoryjna transkrypcja aktu małżeństwa w Polsce wraz z adnotacją o ustaniu małżeństwa.


Jeżeli obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz w ogóle nie posiada na terenie RP sporządzonych aktów stanu cywilnego, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

 

Dla cudzoziemca:

 

-       odpis aktu urodzenia,

-       jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym podlegają tłumaczeniom urzędowym na język polski,

-       dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 1792) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.


Jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba może zawrzeć małżeństwo.

 

-       do wglądu: paszport.


W przypadku cudzoziemca - w dniu złożenia zapewnień oraz oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński wymagana obecność tłumacza bądź tłumacza przysięgłego. Ich udział w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa zapewniają osoby składające oświadczenia (osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo).

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 

W sprawie zawarcia małżeństwa należy zgłosić się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 84 pok. nr 2 lub nr 3 na co najmniej miesiąc przed planowaną datą zawarcia małżeństwa, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy przed ślubem,  celem złożenia dokumentów, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” i oświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

 

Załatwienie sprawy następuje po uprzednim telefonicznym (tel.: 32 39-39-366) umówieniu terminu wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

Brak możliwości realizacji usługi w formie elektronicznej.

 

OPŁATY :

 

-       84,- zł za sporządzenie aktu małżeństwa,

 

-       1.000,- zł za przyjęcie oświadczeń poza lokalem urzędu stanu cywilnego, 

 

-       Na wniosek nupturientów może być wydane zaświadczenie o planowanym terminie zawarcia związku małżeńskiego – opłata skarbowa w wysokości 17,- zł.

 

Opłatę skarbową uiszcza się:

 

1.     W kasach Urzędu Miasta, ul. Bytomska 84 (pokój nr 1), które są czynne w godzinach:

-       poniedziałek: 7.30 - 16.30,

-       wtorek-czwartek: 7.30 - 15.00,

-       piątek: 7.30 - 13.30.

 

2.     W opłatomacie, który znajduje się w Punkcie Informowania Mieszkańców, Urząd Miasta, ul. Bytomska 84 w godzinach:

-       poniedziałek: 7.30 - 17.00,

-       wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30,

-       piątek: 7.30 - 14.00.

Klient dokonując wpłaty w opłatomacie powinien mieć przy sobie dowód osobisty lub znać swój numer PESEL. Urządzenie pozwala zarówno na zeskanowanie dowodu osobistego, jak i ręczne wpisanie danych. W rubryce „informacje dodatkowe” należy ręcznie wpisać tytuł opłaty.

 

3.     W formie wpłaty na konto Urzędu  Miasta w Piekarach Śląskich:

PKO Bank Polski SA nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

W przypadku regulowania opłaty skarbowej w formie przelewu zagranicznego, przed właściwym nr konta należy wpisać nr BIC (Swift): BPKOPLPW.

(Należy dostarczyć wydruk potwierdzający dokonanie opłaty).

 

UWAGA:

Opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń poza lokalem urzędu stanu cywilnego uiszcza się:

 

1.     W kasach Urzędu Miasta, ul. Bytomska 84 (pokój nr 1), które są czynne w godzinach:

-       poniedziałek: 7.30 - 16.30,

-       wtorek-czwartek: 7.30 - 15.00,

-       piątek: 7.30 - 13.30.

 

2.     W formie wpłaty na konto Urzędu  Miasta w Piekarach Śląskich:

PKO Bank Polski SA nr 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517.

W przypadku regulowania opłaty skarbowej w formie przelewu zagranicznego, przed właściwym nr konta należy wpisać nr BIC (Swift): BPKOPLPW.

(Należy dostarczyć wydruk potwierdzający dokonanie opłaty).

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:          

 

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do urzędu stanu cywilnego (jednomiesięczny okres wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego), nie wcześniej jednak niż na sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu. Uzgodnienia terminu i miejsca zawarcia małżeństwa dokonuje się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Załatwienie sprawy następuje po uprzednim telefonicznym (tel.: 32 39-39-366) umówieniu terminu wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

Skrócenie terminu wyczekiwania może nastąpić w przypadku wystąpienia ważnych powodów (najczęściej ciąża, stan zdrowia).

 

Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich odbywa się w środy i czwartki w godzinach 10.00 do 14.30, gdzie godzina 14.30 jest godziną rozpoczęcia uroczystości oraz w piątki i soboty w godzinach 10.00 do 13.00, gdzie godzina 13.00 jest godziną rozpoczęcia uroczystości. Uroczystości organizowane są w odstępach co 30 minut.

 

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego na terenie Piekar Śląskich, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (art. 85 ust. 5 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego). Przyjęcie oświadczeń poza lokalem urzędu stanu cywilnego podlega uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 1.000 zł.

 

Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego przyjmowane są w środy, czwartki i piątki w godzinach 10.00 do 16.00, z tym, że godzina 16.00 jest godziną rozpoczęcia uroczystości oraz w soboty w godzinach 10.00 do 15.00, gdzie godzina 15.00 jest godziną rozpoczęcia uroczystości.

 

Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego w wypadku nagłego i bezpośredniego zagrożenia życia osoby zawierającej małżeństwo, następuje w każdym czasie, po uzgodnieniu terminu i miejsca z kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Przyjęcie oświadczeń w takiej sytuacji nie podlega opłacie dodatkowej.

 

Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia w/w wymogów kierownik usc pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

 

Jeżeli kierownik usc nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński, uzgadnia z nimi inny termin zawarcia małżeństwa. W przypadku braku uzgodnienia takiego terminu kierownik usc pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez te osoby.

 

Osoby zawierające małżeństwo po sporządzeniu aktu małżeństwa otrzymują jeden bezpłatny skrócony odpis aktu małżeństwa.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 

Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. (32) 39-39-367, (32) 39-39-366 (kierownik usc), (32) 39-39-301 (z-ca kierownika usc), (32) 77-61-447, lub osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 84, pok. 1, 2 i 3.

 

Urząd Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich jest czynny w godzinach:

-       poniedziałek: 7.30 - 17.00,

-       wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30,

-       piątek: 7.30 - 14.00,

-       sobota: 10.00 - 13.00 (uroczystości zawarcia małżeństwa oraz rejestracja zgonów).

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Jeżeli zachodzą okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa, kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Odmowa następuje w formie pisemnej. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od daty doręczenia jej pisma może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego. W razie wątpliwości kierownik urzędu stanu cywilnego może się zwrócić do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte.

 

SKARGI I WNIOSKI:

 

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

-       pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego „Skarga” lub „Wniosek” dostępnego w dziale „Inne” na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

-       pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

-       pisemnie bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich – Punkt Informowania  Mieszkańców przy ul. Bytomskiej 84 lub Bytomskiej 92,  w godzinach:

-       poniedziałek: 7.30 - 17.00

-       wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30

-       piątek: 7.30 - 14.00

 

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13.00 - 17.00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

-       ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 463 z późn. zm.),

-       ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1359),

-       ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.),

-       rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 180),

-       Zarządzenie Nr ORo.0050.172.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich,

-       Zarządzenie Nr ORo.0050.162.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.172.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

           

W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

1.     Administratorami danych osobowych, które zostały nam przez Pana/ Panią przekazane są:

-       Minister Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, email: iod@mc.gov.pl. (odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru stanu cywilnego),

-       Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 (odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska,

-       Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (Prezydent Miasta Piekary Śląskie) w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.    W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez każdego z administratorów:

-       administrator – Minister Cyfryzacji: poprzez email: iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

-       administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: poprzez email: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

-       administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich (Prezydent Miasta Piekary Śląskie): poprzez email: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c i art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przepisami Rozdziału 6 i 7 ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

4.    Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawnione podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotom przetwarzającym tj. Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono asystę techniczną systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 80 lat (dot. rejestracji małżeństw i zgonów) lub 100 lat (dot. rejestracji urodzeń). Po tym czasie dokumentacja przekazywana jest do Archiwum Państwowego w Katowicach, gdzie będą przechowywane wieczyste. Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na szczegółowe przepisy prawa, w tym w szczególności  zawarte w ustawie z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Dane osobowe niewymagane przepisami prawa, które zostaną przez Panią/Pana dodatkowo podane, będą przetwarzane na podstawie świadomej i dobrowolnej zgody do momentu jej wycofania.

6.     Administrator dopuszcza przekazanie Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego na podstawie zawartych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z w/w należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

8.     Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

9.     Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy wyłącznie nr telefonu podanego dobrowolnie do celów bezpośredniego kontaktu).

10.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobistych, jeśli uzna Pani/Pan, że przepisy RODO zostały naruszone.

11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Podanie nr telefonu jest dobrowolne.

12.  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO.

 

FORMULARZE:

 

-       wniosek dot. przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego,

-       wniosek o wydanie zaświadczenia dot. terminu zawarcia związku małżeńskiego.